Operatorzy statków powietrznych będą składać do ministra właściwego do spraw środowiska wniosek o przyznanie uprawnień do emisji. Wynika to stąd, że operacje lotnicze zostaną objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2. Zmianę taką przewiduje wchodząca jutro w życie ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2011 r. nr 122, poz. 695).

Operacjami lotniczymi są wszystkie loty, które rozpoczynają się lub kończą na lotnisku znajdującym się na terytorium państwa Unii Europejskiej. Nowe przepisy oznaczają, że operatorzy statków powietrznych, czyli np. samolotów, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy prowadzący instalacje emitujące CO2, np. fabryki.

Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy statków powietrznych będą mieli obowiązek sporządzania planu monitorowania wielkości emisji o raz planu monitorowania liczby tonokilometrów pochodzących z wykonywanych operacji lotniczych. Operator statku powietrznego będzie też składał wniosek o zatwierdzenie tych planów do ministra środowiska.

Operatorzy będą też musieli złożyć wniosek o przyznanie uprawnień do emisji. Musi on zawierać nazwę operatora statku powietrznego, miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę przedsiębiorstwa.