Wprowadzone regulacje dotyczą sytuacji, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony dla obszaru, który objęty był uprzednio planem uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r.

W takim przypadku miernikiem wzrostu wartości sprzedawanej nieruchomości będzie różnica między wartością określoną z uwzględnieniem postanowień nowego planu a przeznaczeniem tej nieruchomości w planie, który utracił moc. Dotychczas o wzroście wartości nieruchomości decydował faktyczny sposób wykorzystywania danej nieruchomości przed uchwaleniem nowego planu.

Możliwe będzie wykorzystanie kryterium faktycznego sposobu wykorzystywania danej nieruchomości przed uchwaleniem nowego planu miejscowego w przypadku, gdyby okazało się ono korzystniejsze dla właściciela lub użytkownika wieczystego.

W lutym 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z Konstytucją jest związanie wzrostu wartości nieruchomości z faktycznym sposobem wykorzystywania tej nieruchomości przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji, gdy jej przeznaczenie zostało w tym planie określone tak samo, jak w planie miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r., który utracił moc.

Zdaniem TK rozwiązanie takie naruszało zasadę równości podmiotów wobec prawa, zasadę sprawiedliwości społecznej i zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Nowela czeka teraz na podpis prezydenta. Zmiana ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.