Gmina może wprowadzić niższą opłatę za wywóz nieczystości dla właścicieli prowadzących selektywną zbiórkę odpadów. Opłata ta nie może jednak wynosić zero złotych.
Wojewoda świętokrzyski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.

Górne stawki

Rada gminy ustaliła stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości nieprowadzących selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto zróżnicowała właścicieli na mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz mieszkańców budynków rodzinnych. Ustaliła też górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli prowadzących selektywną zbiórkę odpadów w wysokości zero złotych.
Uchwała została podjęta na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jego treścią rada gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wojewoda wskazał, że ustawodawca dał gminie możliwość modyfikacji górnych stawek za te usługi.

Kompetencja gmin

Podstawą jest art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten stanowi, że rada gminy, określając stawki opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych i nieczystości, stosuje niższe stawki, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ponadto art. 6 ust. 4a stanowi, że rada gminy, określając stawki opłat, może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Zdaniem wojewody ustalenie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów zbieranych selektywnie w stawce zerowej jest sprzeczne z prawem.
Organ nadzoru powołał się na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 lipca 2008 roku (sygn. akt. IV SA/Wa787/08), w którym sąd uznał, że ustawowa konieczność ustalenia stawki opłat za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny nie oznacza dopuszczalności ustalenia tej stawki na poziomie zerowym.
Ponadto w ocenie wojewody gmina przekroczyła zakres delegacji ustawowej. Ustaliła bowiem stawki w ramach tzw. odbierania zastępczego w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentowali w formie umowy korzystania z tych usług w wysokości dwukrotnie wyższej od górnych stawek za wywóz nieczystości.

Racje wojewody

Kryteria, jakie rada mogła wziąć pod uwagę, modyfikując opłaty za usługi komunalne, zostały określone w art. 6 ust. 4 i 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wojewoda zwrócił uwagę, że z treści uchwały wynika, że rada gminy wprowadziła dodatkowe różnicujące stawki opłat za odbiór odpadów, mimo że ustawodawca nie przewidział żadnych dodatkowych przesłanek. Nie upoważnił również rad gmin do wprowadzenia innych kryteriów ich różnicowania.
Rozstrzygnięcie wojewody świętokrzyskiego PNK.I.4130.7-/2011