W kompetencjach prezesa Urzędu Transportu Kolejowego będzie opiniowanie projektów planów transportowych w zakresie przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym – wynika to z przyjętego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Zgodnie z zaproponowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury zmianami prezes UTK będzie opiniował projekty umów o świadczenie usług publicznych. W jego kompetencjach znajdzie się też nadzór nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej.

Zgodnie z projektem ustawy prezes UTK może zostać włączony w negocjacje w sprawie zawarcia umowy o udostępnienie infrastruktury. Ma być on w takim przypadku zapoznawany z projektem umowy i aktualnymi stanowiskami stron. Zostaną mu przedstawione także te części umowy, co do których strony nie mogą się porozumieć. Jeżeli takie negocjacje nie będą kończyły się pomyślnie, to prezes UTK ma wydawać decyzję w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej. Decyzja taka zastąpi umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej.

Zgodnie z przyjętym projektem zarządca lub właściciel dworca będzie zobowiązany do opublikowania rozkładu jazdy w określonym terminie. Będzie musiał to uczynić nie później niż 21 dni przed dniem jego obowiązywania. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich, spowodowane np. remontami, będą mogły być wprowadzane nie częściej niż raz w miesiącu.