W tym roku wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło 1.418 zdających, w tym 77 osób nie będących aplikantami, a o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złożyło 3.185 zdających, w tym 221 osób nie będących aplikantami.

Według posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych (na dzień 13 czerwca 2011 r.), przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zamierza zdawać 3.885 osób, w tym 1.351 zdających egzamin adwokacki i 2.534 zdających egzamin radcowski (brak pełnych informacji o zamierzających zdawać przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z Okręgowych Rad Adwokackich w Poznaniu i Warszawie. Brak jakichkolwiek informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie). Informacje te nie zostały przesłane, mimo że zwracano się o nie do Rad i Izby.

Na terenie całego kraju powołano 24 komisje egzaminacyjne (192 członków) do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Najwięcej osób do egzaminu adwokackiego przystąpi w Warszawie (451 osób - 7 komisji egzaminacyjnych), a najmniej w Bydgoszczy (48 osób - 1 komisja egzaminacyjna).

Do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego powołano w kraju 51 komisji egzaminacyjnych (408 członków). Najwięcej osób przystąpi do egzaminu radcowskiego w Warszawie (1225 osób - 18 komisji egzaminacyjnych), a najmniej w Zielonej Górze (40 osób).

Ministerstwo Sprawiedliwości z najwyższą starannością zrealizowało obowiązki, które wiążą się z organizacją tegorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego. Zważywszy na nowatorski charakter tegorocznego egzaminu - po raz pierwszy przy użyciu sprzętu komputerowego - m.in. zorganizowano spotkanie z przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzono szkolenie dla osób wsparcia technicznego (informatyków) - mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - Umożliwienie zdawania egzaminu przy wykorzystaniu własnego komputera jest spełnieniem oczekiwań aplikantów i innych przedstawicieli samorządów prawniczych - dodaje.

Przeprowadzenie egzaminów z możliwością wykorzystania własnego komputera możliwe jest dzięki podpisanemu 17 maja 2011 r. przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniu zmieniającemu rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego.

Od tego roku zdający mają możliwość wykorzystania sprzętu komputerowego podczas rozwiązywania zadań od drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego. Zdającym pozostawiono przy tym wybór możliwości sporządzania prac egzaminacyjnych pismem odręcznym lub przy użyciu komputera.

W celu umożliwienia zdającym wykorzystania własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało aplikację egzaminacyjną, która na specjalnych nośnikach (pendrive) zostanie przekazana osobom przystępującym do egzaminu. Aplikacja egzaminacyjna została wyposażona w edytor tekstu, a jej zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów pamięci komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi.

25 marca 2011 r. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowana została wersja testowa aplikacji egzaminacyjnej. Równocześnie z publikacją wersji testowej aplikacji uruchomiony został specjalny adres e-mail, na który osoby zainteresowane aplikacją mogły przesyłać zauważone błędy i uwagi. Dzięki przesłanym informacjom, zespół techniczny Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzialny za przygotowanie aplikacji, mógł poprawić zauważone błędy i dodać wiele nowych funkcji. Ostatecznie działania te pozwoliły na przygotowanie aplikacji zgodnej z życzeniami aplikantów i spełniającej wymagania ustawowe.

Pytania egzaminacyjne przygotowują powołane przez Ministra Sprawiedliwości zespoły do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań oraz wykazu tytułów aktów prawnych na egzaminy.

Wykazy tytułów aktów prawnych zostały ogłoszone, zgodnie z ustawowymi wymogami, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiednio w dniu 25 stycznia 2011 r. na egzamin adwokacki, w dniu 28 stycznia 2011 r. na egzamin radcowski.

Ustalenie terminu ogłoszenia wyników egzaminów pozostaje w wyłącznej kompetencji przewodniczących komisji egzaminacyjnych, przy czym o terminie tym informuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Minister Sprawiedliwości nie posiada kompetencji w zakresie ustalenia terminu ogłoszenia wyników egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Egzamin notarialny odbędzie się w dniach 7-9 września 2011 r.. Przystępującego do niego osoby również będą miały możliwość wykorzystania własnego sprzętu komputerowego.