Aplikanci adwokaccy, radcowscy oraz notarialni, którzy nie zdali egzaminu zawodowego, nie będą już musieli czekać miesiącami na rozpoznanie złożonego przez nich odwołania. Sejm uchwalił bowiem nowelizację ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie. Nowe przepisy zapewnią aplikantom skrócenie okresu rozpoznawania odwołań od wyników końcowych egzaminów prawniczych.

Zgodnie z nowelą minister sprawiedliwości będzie mógł powołać więcej niż jedną komisję odwoławczą od wyników egzaminów zawodowych, jeśli będą przemawiać za tym względy organizacyjne. Chodzi tu przede wszystkim o dużą liczbę wniesionych odwołań. Minister, powołując dodatkowe komisje, będzie wskazywał również ich właściwość terytorialną.

Nowe regulacje zmieniają ponadto większość wymaganą do podejmowania uchwał przez członków komisji odwoławczej. Od wejścia w życie ustawy uchwały będą podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji odwoławczej. Projektodawca zaznacza, że taka zmiana zapewni sprawne przeprowadzanie postępowania odwoławczego. Nieobecność jednego członka komisji nie będzie wstrzymywała jej prac. W ubiegłym roku prace komisji odwoławczych po egzaminach zawodowych trwały średnio około 10 miesięcy. Wynika to z tego, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami minister sprawiedliwości powołuje tylko jedną komisję odwoławczą. Jest ona uprawniona do rozpoznawania odwołań od uchwał podjętych w sprawie wyniku egzaminu adwokackiego, radcowskiego oraz notarialnego podjętych przez komisje egzaminacyjne.

Komisja odwoławcza od egzaminu adwokackiego i radcowskiego powoływana jest na okres dwóch lat. Natomiast komisja zajmująca się odwołaniami od egzaminu notarialnego działa przez rok. Duża liczba odwołań od każdego egzaminu zawodowe-go, tj. adwokackiego, radcowskiego oraz notarialnego, uniemożliwia sprawne i szybkie ich rozpoznanie. W skład komisji odwoławczej wchodzi dziewięciu członków wraz z przewodniczącym.

Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia.

Liczba odwołań w 2010 roku

● Egzamin adwokacki – 191 osób

● Egzamin radcowski – 351 osób

● Egzamin notarialny – 69 osób