Jeżeli poręczyciel spłacił bankowi część zaciągniętego przez dłużnika kredytu, którego zabezpieczeniem była hipoteka ustanowiona na nieruchomości dłużnika, może wystąpić o wpis na swoją rzecz hipoteki w wysokości spłaconego długu.
Jerzy i Marzena K. zaciągnęli w banku kredyt w wysokości 1 mln zł na działalność gospodarczą. Zabezpieczeniem była hipoteka ustanowiona na rzecz banku na ich nieruchomości i poręczenie Waldemara L. Gdy przedsiębiorcy kredytu nie spłacili, bank wystąpił do poręczyciela Waldemara L. o spłatę kredytu. Poręczyciel wpłacił 414 tys. zł i otrzymał zaświadczenie z banku o wysokości zadłużenia i potwierdzenie spłaty. Potem wystąpił do sądu o wpisanie w księdze wieczystej, że bankowi przysługuje hipoteka w wysokości 516 tys. zł, a jemu 414 tys. zł.
Gdy sąd wniosek uwzględnił, dłużnicy pozwali poręczyciela o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Żądali wykreślenia z niej hipoteki ustanowionej na jego rzecz, bo wierzytelność nie została na niego przeniesiona, gdyż na taką czynność nie było ich zgody.