Organy stanowiące gmin, powiatów i województw muszą rozpatrzeć sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu takiej jednostki w terminie do 30 kwietnia.

Z odpowiednim wnioskiem do rady (sejmiku) o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium występuje komisja rewizyjna, która opiniuje także wykonanie budżetu danej jednostki. Ta ma na to czas do 15 czerwca.

Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

– Wyjątkowo w tym roku nawet uchwała o nieudzieleniu absolutorium, poza osobistą porażką wójta czy prezydenta, nie będzie miała prawnego znaczenia – tłumaczy Andrzej Król, radca prawny. Dodaje, że zgodnie z przepisami dopiero uchwała o nieudzielenie absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) podjęta po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wyboru wójta (listopad 2010 r. – red.) i nie później niż na dziewięć miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwołania.

Inaczej niż w przypadku wójta uchwała w sprawie nieudzielania absolutorium zarządowi powiatu (województwa) jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Rada powiatu (sejmik województwa) rozpoznaje sprawę o jego odwołanie na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Po ponownym zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej i opinią regionalnej izby obrachunkowej rada powiatu (sejmik województwa) może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady (sejmiku).

Podstawa prawna

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Ustawa z 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).