Chciałbym postawić na działce metalowy garaż (tzw. przenośny). Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?
Garaż jest obiektem budowlanym, którego postawienie wymaga co do zasady uprzedniego uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę (wyrok NSA z 7 listopada 2007 r., II OSK 1443/06, niepubl.). O tym, kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę czy zgłoszenie, decyduje treść art. 29 i art. 30 ustawy – Prawo budowlane (dalej ustawa). Z przepisów tych nie wynika, że garaż przenośny zwolniony jest z uzyskania pozwolenia na budowę. Artykuł. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy dopuszcza wprawdzie budowę bez pozwolenia wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2 (łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki). Jednak zgodnie z par. 3 pkt 8 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – garaż nie jest budynkiem gospodarczym. Jest nim natomiast budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia. W zabudowie zagrodowej budynkiem gospodarczym jest także budynek przeznaczony do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.
Dla obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie ma też znaczenia, że garaż jest przenośny i nie będzie trwale połączony z gruntem. Co prawda ustawa – Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę tzw. obiektów tymczasowych (art. 29 ust. 1 pkt 12). Muszą one jednak spełniać dwa warunki jednocześnie: muszą być niepołączone trwale z gruntem i być przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu o zamiarze budowy, nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (wyrok WSA w Warszawie z 27 października 2009 r., VII SA/Wa 1321/09).
Podstawa prawna
Reklama
Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).