Skład wód powierzchniowych w okolicy obiektu do unieszkodliwiania odpadów wydobywczych bada się co trzy miesiące, gdy takie miejsce ciągle działa – stanowi rozporządzenie ministra środowiska z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz.U. z 2011 r. nr 92, poz. 535), które wejdzie w życie 6 czerwca 2011 roku.

Rozporządzenie określa zakres, czas i sposób prowadzenia monitoringu obiektów do unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Prowadzący taki obiekt powinien podjąć wszelkie niezbędne środki mające na celu ochronę przed negatywnym oddziaływaniem obiektu na środowisko zarówno w trakcie jego eksploatacji, jak i po jego zamknięciu.

Przepisy rozporządzenia określają, że po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych monitoring prowadzi się przez 30 lat. W takim przypadku badanie składu i objętości wód podziemnych i powierzchniowych prowadzi się raz na pół roku. Z tym że w przypadku, gdy prowadzony przez pięć lat od zamknięcia obiektu monitoring wykaże, że nie występuje oddziaływanie na środowisko, to badania dla przewodności elektrolitycznej wykonuje się raz na rok, a dla odczynu (pH) oraz dla pozostałych należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Zgodnie z rozporządzeniem w trakcie eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych badania wód powierzchniowych i podziemnych przeprowadza się raz na trzy miesiące. Z tym że objętość wód odciekowych należy sprawdzać co miesiąc.