Ustawa wprowadza funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu domu i innych codziennych czynnościach.

Jeśli konieczne będzie odebranie dzieci z rodziny biologicznej, powinny one trafiać do "rodzinnej pieczy zastępczej" (rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka). Ustawa skraca też procedury dotyczące adopcji.

Ponadto wprowadza tzw. rodziny pomocowe, które mają pomagać rodzicom zastępczym (dzięki temu będą mogli np. pójść na urlop). Wprowadza także funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który sprawować ma opiekę nad rodzinami zastępczymi: m.in. pomagać w pracy z rodziną biologiczną, ułatwiać poszukiwanie specjalistycznego wsparcia, zgłaszać do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, pomagać usamodzielniającym się wychowankom.

Ustawa przewiduje ponadto, że do instytucjonalnych placówek opiekuńczych trafiać mają tylko dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności z przystosowaniem się do życia w rodzinie. Młodsze dzieci będą mogły być umieszczane w tych placówkach tylko w wyjątkowych przypadkach, np. ze względu na stan zdrowia lub gdy przebywać by tam miały z rodzeństwem. W placówce nie będzie mogło przebywać więcej niż 14 wychowanków.

Senat zajmie się również nowelizacją ustawy o odpadach, która wprowadza zmiany dotyczące sankcji na naruszenie obowiązków związanych z ochroną środowiska. Chodzi o prowadzenie ewidencji odpadów oraz przygotowywanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów. Nowela przewiduje, że do orzekania w tego typu sprawach zastosowanie będzie miał kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowelizacja zakłada, że osoba zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów, która nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega grzywnie. Natomiast posiadacz odpadów, który wbrew obowiązkowi nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych marszałkowi województwa, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W decyzji o wymierzeniu kary marszałek województwa określa termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie krótszy niż 14 dni.

W przypadku, gdy zbiorcze zestawienie danych nie zostanie przekazane w tym terminie, posiadacz odpadów będzie podlegał karze w wysokości 2000 zł. Zgodnie z nowelą, kara ta może być wymierzana wielokrotnie. Łączna wysokość kar za nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach nie może jednak przekroczyć 10 tys. zł.

Senatorowie będą ponadto debatować nad nową ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Reguluje ona zasady wykonywania prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów.

Nowa ustawa przewiduje m.in., że wpływy z opłat eksploatacyjnych i koncesji geologicznych w 90 proc. będą trafiać do gmin, a 10 proc. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw regulujących warunki udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badania i produkcję węglowodorów. Udzielenie koncesji na taką działalność będzie poprzedzone przetargiem.

Senat zajmie się również ustawą o handlu emisjami, która dostosowuje polskie prawo do dyrektyw UE. Nowe przepisy mają zastąpić ustawę z grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Ustawa przewiduje, że handel uprawnieniami obejmie emisję gazów cieplarnianych z instalacji przemysłowych, a także z operacji lotniczych. Lotnictwo do tej pory było wyłączone z tego systemu.

Zgodnie z ustawą każda instalacja emitująca do atmosfery gazy cieplarniane będzie musiała uzyskać do tego uprawnienia. Część z nich ma być rozdzielana bezpłatnie, a część kupowana na aukcjach. W razie przekroczenia bezpłatnych limitów trzeba będzie na rynku dokupić prawa do emisji.

Zmiany mają ułatwić polskim przedsiębiorcom obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu obrotu. Systemem handlu uprawnieniami do emisji ma administrować Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zamiast Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Nadzór nad systemem będzie należał do ministra środowiska.

Monitorowaniem i rozliczaniem wielkości emisji będzie się zajmował ośrodek bilansowania. Mają tam trafiać raporty firm. Za nieprzekazanie raportu o wielkości emisji grozić będzie kara 10 tys. euro, a za niezgłoszenie, że instalacja przestała spełniać warunki uczestnictwa w systemie uprawnień - 5 tys. euro.

W programie posiedzenia znalazło się też drugie czytanie opinii Senatu o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu unijnego rozporządzenia w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich.

W projekcie opinii stwierdzono, że ponieważ "instytucja zarejestrowanego związku partnerskiego jest znana w niespełna połowie państw członkowskich" podejmowanie działań na szczeblu Unii Europejskiej w celu jednolitego uregulowania wymienionych kwestii "nie ma dostatecznego uzasadnienia".

W Senacie odbędzie się również drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, w której Senat wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa.

"Przywołujemy dziś do pamięci wspaniałych obrońców Lwowa - Orlęta i harcerskie szeregi walczące z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie - walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy walczących w konspiracji z władzą ludową, wspieraną radzieckimi czołgami, w latach 1944-1956 oraz Harcerstwo Niepokorne w latach późniejszych, w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej" - napisano m.in. w projekcie uchwały.

Senatorowie wysłuchają ponadto sprawozdanie Rady Języka Polskiego ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2008-2009.