Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, który zaakceptował wczoraj rząd, wprowadza do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE oraz Dyrektywę 2005/56/WE.

– Zmiany są przede wszystkim porządkujące. Wiążą się jednak z ważną tendencją do wprowadzenia komunikacji elektronicznej we wszystkich spółkach kapitałowych, a nie tylko w spółkach publicznych – podkreśla profesor Michał Romanowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ogłoszenie tylko na WWW

Po uchwaleniu ustawy przez Sejm wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych nie tylko będzie wolno żądać bezpłatnego udostępnienia w lokalu korporacji odpisów dokumentów związanych z przekształceniem, lecz także ci udziałowcy i akcjonariusze, którzy wyrażą zgodę na elektroniczne przekazywanie im informacji, będą mogli domagać się wysyłania im odpisów przez internet. Co więcej, każda spółka, która nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu czy o podziale, nieprzerwanie, do zakończenia tego zgromadzenia, bezpłatnie udostępni plan połączenia lub podziału na swojej stronie internetowej, nie będzie musiała wykładać dokumentów przekształceniowych w formie papierowej. To samo będzie dotyczyło transgranicznego łączenia spółek.

Bez biegłego

Nie będzie również konieczne badanie planu podziału przez biegłego, o ile wspólnicy spółki dzielonej zachowają posiadane udziały w kapitale zakładowym spółki dzielonej w kapitałach zakładowych wszystkich spółek nowo zawiązanych. Tuż przed powzięciem uchwały o podziale trzeba jednak będzie przedstawić wspólnikom istotne elementy planu podziału oraz ewentualne zmiany dotyczące aktywów i pasywów.

Ochrona wierzycieli

Zmiana prawa spowoduje też lepszą ochronę wierzycieli spółek dzielonych lub przejmujących inne spółki. Ci, którzy zgłoszą swoje roszczenia między dniem ogłoszenia planu podziału a jego ostatecznym ogłoszeniem i uprawdopodobnią, że pokrycie ich należności jest zagrożone przez podział, będą mogli żądać, by sąd udzielił im stosownego zabezpieczenia.