STAN FAKTYCZNY

Rada Gminy Czeremcha podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie. Radni w załączniku nr 1 do kwestionowanej uchwały wyszczególnili środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowane w budżecie na 2011 r., przyznając konkretnie określone kwoty poszczególnym jednostkom: gimnazjum w Czeremsze, szkole podstawowej w Czeremsze oraz przedszkolu w Czeremsze.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.), stanowiącym materialnoprawną podstawę przedmiotowej uchwały, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy, rada gminy jako organ prowadzący szkoły wyodrębnia w budżetach środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1 proc. planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W ocenie organu nadzoru przytoczony przepis formułuje właściwość rady gminy wyłącznie w zakresie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego. Brak jest natomiast upoważnienia ustawowego do uregulowania przez radę kwestii podziału środków, będących przedmiotem badanej uchwały.

W ocenie organu nadzoru przyjęte przez organ stanowiący gminy rozwiązanie stanowi przekroczenie granic delegacji ustawowej zawartej w art. 70a Karty nauczyciela. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 22 kwietnia 2008 r. (IV SA/Gl 693/07, www.orzeczenia.nsa.gov.pl), zgodnie z którym wolą ustawodawcy, określoną w art. 70a ust. 1 Karty nauczyciela było powierzenie radzie gminy dysponowania środkami przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i organizację doradztwa metodycznego, które musi przewidzieć w swoim budżecie. Realizując zaś upoważnienie zawarte w art. 70a ust. 1 i 1a ustawy Karta nauczyciela, organ stanowiący gminy musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 5 kwietnia 2011 r. NK-II.4131.2.29.2011.AR