Odpady po przekompostowaniu zostaną wykorzystane także na plantacjach roślin energetycznych, a nie tylko przy drogach i terenach zniszczonych.
Resztki z roślin będzie można zmieszać z ziemią lub przysypać je warstwą gleby. Natomiast odpady z gospodarki leśnej oprócz rozdrobnienia przed zastosowaniem na glebę będzie można poddać przyspieszonemu rozkładowi przy zastosowaniu bakterii, grzybów i mikroorganizmów. Takie zasady postępowania z odpadami, które mogą być wykorzystane jako nawóz, przewiduje nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie procesu odzysku R10, które już jutro wchodzi w życie.

Raz na pięć lat

Nowe przepisy rozszerzają listę odpadów, które zamiast na wysypiska mogą np. po odpowiednim przetworzeniu posłużyć za nawóz. Regulacje te upraszczają także niektóre metody postępowania z takimi odpadami.
W przypadku metod odzysku odpadów z gospodarki leśnej takich jak kora usunięto warunek dotyczący zawartości metali ciężkich, który wymuszał przeprowadzanie badań odpadów i gruntów, na których takie resztki miały być zastosowane.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem rozszerzono zastosowane dla materiału otrzymanego po procesie kompostowania. Do tej pory mógł być on wykorzystany na terenach zdegradowanych, pasach zieleni wzdłuż dróg i autostrad. Od jutra będzie można go użyć również na plantacjach roślin energetycznych lub do nawożenia upraw przemysłowych i gruntów pod zalesianie.
Wykorzystanie takiego materiału musi się odbywać według wskazanych w rozporządzeniu metod. Tak więc taki materiał z kompostowania należy np. rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby, na głębokości nie większej niż 30 cm. Grunt, na jakim taki materiał zostanie wykorzystany, bada się raz na pięć lat, m.in. na zawartość metali ciężkich w glebie.

Rozszerzona lista

Nowe rozporządzenie określa, że w taki sposób można też wykorzystać przefermentowane odpady po suchej oraz mokrej fermentacji resztek ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie.
Listę odpadów, jakie można użyć w procesie R10, czyli rozprowadzania ich na powierzchni ziemi, rozszerzono o wyekstrahowaną (oddzieloną) korę kasztanowca, śrutę z nasion kasztanowca oraz oddzielone liście naparstnicy. Podobnie będzie można postąpić z osadami z czyszczenia stawów infiltracyjnych, które charakteryzują się dużą zawartością substancji organicznych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra środowiska z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. nr 86, poz. 476).