Korzystanie z nielegalnego programu jest przestępstwem.
Na mocy ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej może ona obejmować – zgodnie z art. 2 ust. 2a – rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej. Przepis ten uprawnia inspektorów kontroli skarbowej do weryfikacji legalności oprogramowania w firmie. Dokonuje się to m.in. przez porównanie dokumentów źródłowych (faktur, ewentualnie umów licencyjnych) ze stanem faktycznym w zakresie oprogramowania zainstalowanego na komputerach używanych przez firmę. Inspektorzy mogą też skontrolować legalność oprogramowania na podstawie art. 304 ust. 2 kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że „instytucje państwowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa”. Warto w tym miejscu dodać, iż zgodnie z art. 278 par. 2 kodeksu karnego uzyskanie – na przykład poprzez zainstalowanie – programu komputerowego bez zgody osoby uprawnionej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jest przestępstwem ściganym z urzędu. Inspektor może więc, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, dokonać zabezpieczenia komputera (komputerów) i powiadomić organy ścigania. Określone ustawą zadania przeciwdziałania naruszeniom praw własności intelektualnej służą także przeciwdziałaniu zjawisku szarej strefy.