Producenci nośników mp3, CD-R oraz DVD-R muszą się liczyć z dodatkowy- mi wydatkami związanymi z umożliwieniem swoim klientom kopiowania cudzych utworów. Stosowanie takich urządzeń jest już powszechną praktyką. Przedsiębiorcy nie zawsze jednak są świadomi obowiązków związanych z prowadzoną przez siebie działalnością.

– Uiszczanie opłat przez producentów i importerów czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego użytku osobistego, utworów lub przedmiotów praw pokrewnych reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wskazuje radca prawny Iwona Pasierbiak, wspólnik zarządzający w kancelarii Kruk, Pasierbiak, Wasilewski.

Wykorzystanie nośników

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał jednak, że takie opłaty w pewnych sytuacjach nie powinny być pobierane. Zwrócił bowiem uwagę na możliwość nabywania przez przedsiębiorców czystych nośników na potrzeby inne niż kopiowanie cudzych utworów. Firmy mogą je bowiem przykładowo wykorzystywać w celu zarchiwizowania swoich danych.

– Zdaniem trybunału dyrektywa nie zezwala na pobieranie tego typu opłat w sytuacji, w której nośniki sprzedawane są podmiotom gospodarczym na cele inne niż sporządzanie kopii na użytek prywatny – podkreśla Maciej M. Bogucki z kancelarii Mamiński & Wspólnicy.

Jak wskazuje Bogucki, wobec uznania, że zakup nośników na potrzeby własne przedsiębiorców nie może być objęty obowiązkiem zapłaty na rzecz organizacji zarządzających prawami autorskimi, konieczna stanie się stosowna zmiana obecnych przepisów.

3 proc. ze sprzedaży

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi, wprowadzając na rynek nowe urządzenia, które pozwalają na kopiowanie muzyki czy książek, producenci i importerzy muszą się liczyć z dodatkowymi obciążeniami. Za umożliwianie swoim klientom utrwalania na własny użytek cudzych utworów ponoszą oni bowiem obowiązkowe opłaty. Ich wysokość nie może jednak przekraczać 3 proc. sumy uzyskanej ze sprzedaży.

– Podmioty dokonujące sprzedaży nośników danych zobowiązane są do przekazywania określonej procentowo kwoty od ceny sprzedaży lub wpływu z usługi. Opłata obowiązuje bez względu na osobę nabywcy i cel zakupu – tłumaczy radca prawny Maciej Bogucki.

Taki sam obowiązek został także nałożony na producentów oraz importerów magnetofonów, magnetowidów, kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń umożliwiających kopiowanie całości lub części opublikowanego już utworu.

– Dodatkowo do uiszczania opłat są obowiązani posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego osobistego użytku osób trzecich – zaznacza Iwona Pasierbiak.

Takie rozwiązania są konsekwencją zasady, według której korzystanie z utworu nie może godzić w słuszne interesy jego twórcy.