Osoby, które na skutek powodzi poniosą szkodę albo chociażby czasowo utracą możliwość korzystania z nieruchomości albo lokalu, otrzymają zasiłek powodziowy w wysokości 2 tys. zł.
Rodzina albo osoba samotnie gospodarująca, poszkodowana w wyniku wystąpienia powodzi, w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku o pomoc otrzyma zasiłek. Jego wysokość nie będzie zależała od dochodów. Tak wynika z projektu ustawy powodziowej, którego projekt został przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z nim w przypadku gdy wartość poniesionych szkód nie przekroczy 2 tys. zł, zasiłek wypłacany będzie w wysokości odpowiadającej szkodzie. Jeśli jednak poniesiona szkoda będzie równa 2 tys. zł, lub większa, osoba poszkodowana otrzyma 2 tys. zł. Kwota zasiłku będzie stała, bez względu na wysokość dochodów. Zasiłek będzie wypłacany na wniosek poszkodowanego. Decyzję w sprawie przyznania zasiłku wyda wójt (burmistrz albo prezydent miasta) gminy, w której osoba uprawniona poniesie szkodę. Na jej wydanie poszkodowany poczeka maksymalnie dwa dni od złożenia wniosku o pomoc. Gmina przyzna świadczenie na podstawie zawartego we wniosku oświadczenia o poniesionej w wyniku powodzi szkodzie. Poszkodowany złoży bowiem takie oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Gmina przeprowadzi weryfikację danych zawartych we wniosku już po wypłacie zasiłku. Jeśli okaże się, że świadczenie otrzymała osoba, która nie była poszkodowana, będzie ona zobowiązana do jego zwrotu.
Projekt zakłada ponadto, że w razie powodzi Rada Ministrów będzie wydawała rozporządzenie z nazwami gmin i miejscowości, w których przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy będą obowiązywały przepisy ustawy powodziowej. Wydając takie rozporządzenie, rząd określi również, jakie rozwiązania prawne z ustawy powodziowej będą mogły zostać zastosowane na danym terenie. Po ogłoszeniu rozporządzenia przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników, będą mogli otrzymać pożyczki na odbudowanie utraconego przedsiębiorstwa.
Rozwiązania zaproponowane przez MSWiA mają obowiązywać permanentnie, a nie incydentalnie, w przypadku wystąpienia powodzi. Obecnie ustawy dotyczące usuwania skutków powodzi przygotowywane są w związku z wystąpieniem konkretnej powodzi i obowiązują okresowo. Takie rozwiązanie powoduje, że w praktyce natychmiastowe udzielenie pomocy poszkodowanym jest niemożliwe.