Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowej ustawy powodziowej. Obecnie po każdej powodzi przygotowuje się ustawę, która obowiązuje okresowo; projekt przygotowany przez MSWiA będzie obowiązywał stale.

MSWiA proponuje, aby Rada Ministrów - w razie powodzi - wydawała rozporządzenie z nazwami gmin i miejscowości, w których przez okres do 12 miesięcy będą obowiązywały przepisy tej ustawy.

Ustawa będzie dotyczyła osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które poniosły szkody majątkowe na skutek powodzi albo utraciły możliwość (wystarczy, że czasowo) korzystania z nieruchomości lub lokalu. Osoby fizyczne otrzymają bezzwrotny zasiłek celowy 2 tys. zł bez względu na to, jakie osiągają dochody. Decyzję w tej sprawie podejmie gmina w ciągu dwóch dni od wpłynięcia wniosku z prośbą o pomoc.

Ustawa pozwoli też jednostkom samorządu terytorialnego odstąpić od przetargowego zbywania nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe dla poszkodowanych osób fizycznych. Projekt przewiduje ponadto, że gdyby na skutek powodzi pracownik nie stawił się w pracy, to jego nieobecność zostanie usprawiedliwiona, a szef wypłaci mu minimalnie wynagrodzenie (do dziesięciu dni).

Reklama

Starostowie będą mogli też wypłacać pracodawcom poszkodowanym w powodzi pieniądze z Funduszu Pracy pokrywające koszty wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych, którzy zostali skierowani do nich do pracy.

Rada Ministrów przyjmie też stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości. Według projektu, przekształcenie powinno dokonać się odpłatnie. Ma to się odbywać na wniosek użytkownika, a decyzję w tej sprawie mają wydawać: starostowie, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast.

Reklama

Opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania we własność będzie równa sumie opłat rocznych wynikających z umowy lub decyzji ustanawiającej wieczyste użytkowanie, za okres, do którego miało trwać wieczyste użytkowanie.

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, usytuowanym między własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Może ono być ustanawiane na rzecz osób fizycznych lub prawnych na gruntach należących do Skarbu Państwa, a od 1990 r. - na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Rząd zajmie się też założeniami nowelizacji ustaw o cudzoziemcach oraz o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski. Projekt ma m.in. umożliwić Radzie Ministrów określenie liczby cudzoziemców, którzy mogą być przesiedleni na terytorium Polski w danym roku. Zgodnie z projektem, rząd w rozporządzeniu będzie mógł określić m.in. wysokość kosztów pomocy świadczonej tym cudzoziemcom, kosztów związanych z ich integracją, a także źródła pokrycia tych kosztów.Wnioskodawcy podkreślają w uzasadnieniu, że wprowadzenie zmian nie oznacza, że rząd będzie corocznie podejmować decyzję o przyjęciu przez Polskę cudzoziemców w ramach relokacji lub przesiedlenia. "Przewiduje się, że rozporządzenie to będzie miało charakter incydentalny i będzie wydawane w miarę potrzeby" - czytamy w uzasadnieniu projekcie.

Kolejny punkt posiedzenia rządu, to projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy - Prawo ochrony Środowiska. Rada Ministrów rozpatrzy również założenia do nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Ministrowie wysłuchają też informacji o realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008 - 2011". Przygotowany przez Ministerstwo Skarbu plan zakłada prywatyzację 802 spółek.

Minister ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz przedstawi ponadto informację dotyczącą przygotowań do prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.