Posłowie nie poparli w piątek wniosku PiS, który domagał się odrzucenia projektu ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury. Teraz projekt trafi do prac w sejmowej komisji.

Za wnioskiem PiS opowiedziało się 150 posłów, przeciwnych było 283, a jeden wstrzymał się od głosu.

Projekt przygotowali posłowie PO. Krajową Radę Prokuratury, która ma m.in. stać "na straży niezależności prokuratorów", utworzono na mocy obowiązującej od 31 marca nowelizacji Ustawy o prokuraturze, która rozdzieliła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To właśnie w znowelizowanej wtedy ustawie zawarto ogólne przepisy regulujące działanie Rady. Szczegółowe kwestie regulowane są na razie w regulaminie uchwalonym przez samą Radę.

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyło PiS. Zdaniem posłanki Marzeny Wróbel przedłożona propozycja jest "skandaliczna" i po uchwaleniu "doprowadzi do dwuwładzy w prokuraturze i dekonstrukcji państwa odnośnie ścigania przestępstw". Dodała, że po przyjęciu ustawy Rada - z ciała opiniodawczego - stanie się organem zarządzającym z bardzo dużym wpływem na prokuratorskie kadry.

Zgodnie z ustawą o prokuraturze Krajowa Rada Prokuratury składa się z 25 członków. W jej skład wchodzą: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, trzech prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz jedenastu prokuratorów, wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.

KRP zgodnie z ustawą m.in. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących prokuratury; wysłuchuje informacji prokuratora generalnego o działalności prokuratury i wyraża opinie w tym zakresie; wyraża opinię w przedmiocie wniosku premiera o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji, rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich, zajmuje stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie w trakcie trwania kadencji z pełnienia funkcji prokuratora, uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów i czuwa nad ich przestrzeganiem.

Nowym zadaniem, które zawarto w projekcie, ma być opiniowanie przez KRP przy powoływaniu prokuratora apelacyjnego, prokuratora okręgowego, prokuratora rejonowego oraz ich zastępców. Rada mogłaby także występować o podjęcie wobec prokuratora czynności dyscyplinarnych "w przypadku uzyskania informacji o oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu".

Ponadto projekt reguluje m.in. zasady posiedzeń KRP, sprawy związane z wyborem przewodniczącego Rady, jego zastępców, wskazuje też komisje, które Rada ma obligatoryjnie powoływać ze swego składu. Rada byłaby zobowiązana do przedstawiania parlamentowi i prezydentowi rocznej informacji ze swojej działalności. Nad informacją mógłby debatować Sejm, jednak nie byłaby ona przyjmowana w głosowaniu.

W projekcie przyznano KRP prawo do przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur. Przewiduje się także, że koszty działalności KRP pokrywane byłyby z budżetu państwa, w którym dochody i wydatki Rady stanowiłyby odrębną część.