Ochroną zostaną objęte bezprzetargowe procedury zamówień publicznych oraz publiczne aukcje i licytacje, np. te organizowane przez syndyka. Karalne będzie przedstawienie podrobionego, przerobionego lub poświadczającego nieprawdę dokumentu, jeśli informacje w nim przedstawione będą miały istotne znaczenie przy uzyskaniu zamówienia.
Publiczne przetargi i procedury konkursowe zostaną objęte większą ochroną. Ich ustawianie, utrudnianie i udaremnianie ma być karane surowiej niż dotychczas. Sprawcy będzie groziło nie do 3, lecz do 5 lat pozbawienia wolności. Takie zmiany chce wprowadzić w kodeksie karnym resort sprawiedliwości. Są one częścią projektu zmian, które mają ułatwić organizację Euro 2012.

Likwidacja luki

– Wzmocniona będzie ochrona przedsięwzięć gospodarczych, w których uczestniczą podmioty dysponujące środkami publicznymi lub są kontrolowane przez podmioty dysponujące takimi środkami – uzasadnia resort.
Dziś przez lukę w przepisach tego typu procedury nie są objęte karną ochroną. Dzięki zmianom karane będzie także manipulowanie przy negocjacjach, dialogu konkurencyjnym, zamówieniu z wolnej ręki, zapytaniu o cenę czy licytacji elektronicznej.
Likwidację obecnej luki pozytywnie ocenia Bogdan Janicki, adwokat i wykładowca w Studium Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Łódzkim.
Według niego objęcie ochroną także innych niż przetarg publiczny postępowań zapewni równe traktowanie wszystkich sprawców czynów karalnych bez względu na tryb prowadzonego postępowania.

Podmioty odpowiedzialne

Przestępstw związanych z organizacją przetargów mogą się dopuszczać zarówno przedsiębiorcy, jak i urzędnicy. Udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego lub innego publicznego postępowania może mieć formę: zmowy przetargowej, ustawiania postępowania, nieuzasadnionego unieważniania lub przedłużania procedury czy składania fałszywych dokumentów lub oświadczeń. Karalność tych zachowań będzie uzależniona od ich bezprawności.
Do odpowiedzialności zostanie pociągnięty także ten, kto rozpowszechniania informacje lub przemilcza istotne okoliczności, które mają znaczenie dla zawarcia umowy w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty. Karalne będzie również przedstawienie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu lub nierzetelnego oświadczenia, o ile będzie on miał istotne znaczenie przy uzyskaniu zamówienia. Po zmianach ściganiem z urzędu objęte zostaną także działania na szkodę samorządu terytorialnego, który udziela zamówień publicznych. ewa.ivanova@infor.pl