Poręcza zarząd spółki z o.o. zgodnie z zasadami reprezentacji.
Skuteczne złożenie przez spółkę z o.o. oświadczenia woli w postaci poręczenia wekslowego wymaga działania zarządu. Spółka poręczy zatem weksel, jeśli uczyni to zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w umowie spółki i ujawnionymi w KRS. Co do zasady spółka zaciągnie takie zobowiązanie, jeżeli pod słowem „poręczam” złoży podpis dwóch członków jej zarządu bądź działający łącznie członek zarządu wraz z prokurentem. Jeśli zarząd jest jednoosobowy, wystarczy podpis jedynego członka zarządu. Istotne jest, aby z treści udzielonego poręczenia wekslowego jasno wynikało, że członkowie zarządu spółki działają w jej imieniu, przez np. złożenie podpisów na wekslu pod pieczęcią spółki. Nie ma przeszkód, aby w imieniu spółki udzielającej takiego poręczenia działali prokurenci ustanowieni przez zarząd, pod warunkiem że umowa spółki przewiduje tego rodzaju sposób zaciągania zobowiązań przez spółkę. Jeżeli umowa reguluje prokurę samoistną, do skutecznego zaciągnięcia zobowiązania wekslowego wystarczy działanie jednego prokurenta. W wypadku prokury łącznej wchodzi w grę działanie ustalonej w umowie liczby prokurentów. Z oświadczenia woli prokurenta (prokurentów) powinno wynikać, że działa w imieniu spółki. Istnieje wreszcie możliwość ustanowienia przez zarząd pełnomocnika bądź pełnomocników umocowanych do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w imieniu spółki. Z treści pełnomocnictwa wynikać powinien zakres umocowania. W przypadku poręczenia wekslowego istotne jest, aby pełnomocnictwo zakreślało granicę, do jakiej pełnomocnicy mogą zaciągać zobowiązanie wekslowe.