Czytelniczka skończyła studia pedagogiczne.

– Chcę otworzyć z koleżanką żłobek i szukam właśnie niedrogiego lokalu, a najlepiej mieszkania. Jakie wymagania techniczne musi spełniać taka nieruchomość – pyta pani Katarzyna z województwa lubuskiego.

Od 4 kwietnia obowiązują nowe przepisy regulujące wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych. Przewidują one, że w lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek lub klub dziecięcy, muszą być zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, powinien znajdować się w budynku lub jego części spełniającej wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

Przepisy jednocześnie dopuszczają prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, innych niż określone powyżej, jeżeli lokal jest przeznaczony dla nie więcej niż 15 dzieci oraz znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Musi też mieć co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich powinny być drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą. Taki lokal musi być ponadto wyposażony w trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, jak też gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.

Strefa pożarowa, w której znajduje się taki lokal, jest strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL, określoną w przepisach techniczno-budowlanych, zlokalizowaną w budynku innym niż tymczasowy.

Poza tym rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych wymienia w 17 punktach dalsze wymagania techniczne, jakie musi spełniać taka nieruchomość. Najważniejsze z nich to powierzchnia przypadająca na jedno dziecko. Jeżeli pomieszczenie jest przeznaczone dla od 3 do 5 dzieci, metraż powinien wynosić co najmniej 16 mkw. W przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia powinna zostać odpowiednio zwiększona. Poza tym w pomieszczeniu musi być zapewniona możliwość otwierania co najmniej 50 proc. powierzchni okien. W pomieszczeniach powinno być także zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą. Apteczki w lokalu muszą być wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Podstawa prawna

Par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2011 r. nr 69, poz. 367).