W przypadku transakcji za pośrednictwem internetu konsumentowi, analogicznie jak w sprzedaży tradycyjnej, przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową – wyjaśnił UOKiK.
Czytelnik kupił w sieci produkt. Gdy jednak go otrzymał, okazało się, że jest inny niż prezentowany na stronie internetowej.
– Jakie prawa przysługują mi w takiej sytuacji – pyta pan Paweł z Wrocławia.
Dokonując transakcji za pośrednictwem internetu, pamiętać należy, że konsumentowi – analogicznie jak w sprzedaży tradycyjnej – przysługuje na podstawie ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, o czym jednak przedsiębiorca nie ma obowiązku informować konsumenta. Zgodnie z przepisami wymienionej ustawy sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Innymi słowy mówiąc, konsument ma w tym czasie prawo reklamować taki towar z tytułu niezgodności z umową – wyjaśnił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że przedmiotowa niezgodność istniała już w chwili wydania towaru. Konsument może żądać od przedsiębiorcy doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną odprawę albo może żądać wymiany towaru na nowy. W dalszej kolejności, przy wystąpieniu przesłanek określonych w tej ustawie, konsument może domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Kwestią niezwykle ważną z praktycznego punktu widzenia jest to, że konsument traci powyższe uprawnienia, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym przedsiębiorcy. Niezależnie od powyższych uprawnień, konsument może reklamować towar zakupiony w internecie na podstawie gwarancji przedsiębiorcy (będącego zwykle producentem towaru) na warunkach w niej określonych, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielenie takiej gwarancji nie jest obowiązkowe. Gwarant określa czas trwania gwarancji, terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej i warunki, na jakiej jest ona realizowana. Niemniej jednak to do konsumenta należy decyzja, na jakiej podstawie zamierza reklamować zakupiony towar, w wypadku gdy jego właściwości nie odpowiadają umowie. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
Podstawa prawna
Art. 2 – 14 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176).
Informacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).