Reklama produktu leczniczego nie może wprowadzać w błąd i nie wolno jej kierować do dzieci. W reklamie nie mogą występować lekarze i farmaceuci
Na końcu każdej telewizyjnej reklamy leków widzowie słyszą komunikat, który ostrzega ich, by przed użyciem danego produktu zapoznali się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultowali się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża ich życiu lub zdrowiu. To samo ostrzeżenie widnieje na dole ekranu w formie pisemnej. Co prawda z uwagi na wielkość czcionki ciężko je odczytać. Informacje te nie wynikają z troski firm farmaceutycznych o bezpieczeństwo pacjentów, ale są wymagane przez prawo. Przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne z uwagi na zagrożenia związane ze spożywaniem leków nie tylko regulują zasady wprowadzania ich do obrotu, ale i zasady reklamy takich produktów.

Reklama leków

Reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu i zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Działalność ta obejmuje m.in.: reklamę produktu leczniczego kierowaną do publicznej wiadomości oraz do osób uprawnionych do wystawiania recept, a także aptek czy hurtowni farmaceutycznych. Reklamą jest także odwiedzanie np. przez handlowców osób uprawnionych do wystawiania recept lub aptekarzy. Podobnie jest w przypadku dostarczania próbek leków oraz sponsorowania spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Reklamą jest także sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla lekarzy i osób prowadzących apteki, hurtownie farmaceutyczne.
Reklamą leków nie jest natomiast informacja umieszczona na opakowaniach produktu czy korespondencja z informacjami o charakterze niepromocyjnym, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego produktu leczniczego. Za reklamę nie są też uważane katalogi handlowe lub listy cenowe, zawierające wyłącznie nazwę własną, nazwę powszechnie stosowaną, dawkę, postać i cenę produktu leczniczego.

Zakazy w reklamie

Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego reklama produktu leczniczego nie może wprowadzać w błąd. Produkt musi być przedstawiony obiektywnie i informować o racjonalnym jego stosowaniu. Reklama może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie. Nie może ona polegać na oferowaniu lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dostarczanie dowodów, że doszło do nabycia produktu leczniczego. W dodatku przekaz taki nie może być kierowany do dzieci. Zabroniona jest również reklama leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Polski lub taka, która zawiera informacje niezgodne z zatwierdzoną charakterystyką produktu leczniczego.
W reklamie, która kierowana jest do publicznej wiadomości, nie mogą brać udziału osoby znane publicznie, naukowcy, lekarze i farmaceuci. W takich przekazach nie wolno też sugerować, że stosowanie danego leku poprawi stan zdrowia osoby, która nie jest chora. Zakazane są także przekazy sugerujące, że nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby.
PRZYKŁAD
Co powinna zawierać reklama kierowana do lekarzy i aptekarzy
Reklama produktu leczniczego kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi musi zawierać nazwę produktu leczniczego i nazwę powszechnie stosowaną. Musi się też w niej znaleźć informacja o składzie jakościowym i ilościowym w odniesieniu do substancji czynnych. W reklamie kierowanej do lekarzy czy aptekarzy muszą być też informacje dotyczące m.in. dawkowania, wskazań terapeutycznych, działań niepożądanych oraz ostrzeżenia.