Możliwość przechodzenia sędziów sądów wojskowych do sądów powszechnych przewiduje nowelizacja prawa o ustroju sądów wojskowych. W piątek za nowelizacją głosowało 291 posłow, 137 - przeciw.

Nowelizacja to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2007 r. orzekł o niekonstytucyjności funkcji asesora sądowego.

Nowela reguluje funkcję asystenta sędziego. Dla osób, które zdały egzamin sędziowski, zakończyły aplikację, a nadal pełnią służbę wojskową, okres pełnienia funkcji asesora ma być traktowany jako czas pełnienia funkcji asystenta sędziego, niezbędny do pełnienia później funkcji sędziego.

Reguluje także możliwość przechodzenia sędziów z zlikwidowanych sądów wojskowych do sądów powszechnych, a także sprawę odchodzenia w stan spoczynku.

W przypadku zniesienia sądów wojskowych sędzia na swój wniosek lub za swoją zgodą będzie powoływany na urząd sędziego sądu powszechnego. Od 1 lipca 2010 roku zostały zlikwidowane wojskowe sądy garnizonowe w Bydgoszczy, Krakowie i Zielonej Górze. Wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona mówił wcześniej, że obecnie nie ma planów likwidacji innych sądów wojskowych.

Zgodnie z proponowanym przepisem przejściowym, przez okres roku od dnia wejścia w życie nowelizacji sędziowie wojskowych sądów garnizonowych mogą wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa o powołanie na urząd sędziego sądu powszechnego.