TEZA: Organ stanowiący gminy może podejmować uchwały tylko w granicach i na podstawie upoważnienia ustawowego
STAN FAKTYCZNY
Rada Gminy Rudziniec podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sztandaru i weksyliów gminy. Jako podstawę do podjęcia uchwały o takiej treści radni wskazali art. 3 ustawy z 1 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. nr 31, poz. 130) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.). Jako załącznik nr 6 do przedmiotowej uchwały dołączono ceremoniał pocztu sztandarowego.
UZASADNIENIE
Delegacja ustawowa z art. 3 ustawy o odznakach i mundurach upoważnia jednostki samorządu terytorialnego do ustanawiania, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własnych herbów, flag, emblematów oraz insygniów i innych symboli.
Zdaniem organu nadzoru żaden ze wskazanych w podstawie prawnej przepisów nie zawiera upoważnienia dla rady gminy do zawarcia w uchwale o sztandarze ceremoniału pocztu sztandarowego. Ponadto żaden z powszechnie obowiązujących przepisów nie zawiera upoważnienia do podjęcia uchwały o takiej treści. Oznacza to, że uchwała rady została podjęta bez podstawy prawnej.
Z art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, w ocenie wojewody, wynika bezsprzecznie, że organy administracji publicznej obowiązuje zasada: co nie jest prawem dozwolone, jest zakazane. Organom jednostek samorządu terytorialnego wolno bowiem jedynie to, na co zezwalają przepisy prawa i mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia. Innymi słowy jeżeli organ administracji publicznej podejmuje działanie w sprawie, co do której przepis prawa wyraźnie lub pośrednio nie wskazuje jego właściwości, działanie takie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu. W konsekwencji zdaniem wojewody, skoro załącznik nr 6 przedmiotowej uchwały został podjęty bez podstawy prawnej, zachodzi konieczność stwierdzenia jego nieważności.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 31 stycznia 2011 r. NR NP/II/0911/11/11