Poznańska izba zwróciła wniosek naszego czytelnika o rozłożenie na raty rocznej opłaty za aplikację radcowską. W skierowanym do niego piśmie stwierdziła, że musi dostarczyć dokumenty poświadczające dane o stanie rodzinnym, majątku i źródłach utrzymania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

– W sekretariacie dowiedziałem się, że chodzi o dokumenty, z których wynika, jakiego rodzaju wydatki ponoszę. Chodzi o rachunki za mieszkanie, wyciągi z rachunku bankowego i umowę kredytową z wysokością rat. Powinienem też określić wysokość wydatków na żywność – relacjonuje aplikant.

Prawnicy uważają, że dane zbierane przez poznańską izbę są zbyt szczegółowe w stosunku do celu ich przetwarzania.

– Informacje o stanie majątkowym nie mają charakteru danych wrażliwych. Jest jednak ryzyko, że wśród dokumentów złożonych przez aplikantów pojawią się dane szczególnie chronione – mówi Tomasz Osiej, radca prawny z firmy Omni Modo, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych.

Wyjaśnia, że chodzi na przykład o sytuację, kiedy aplikant ujawni, że źródłem jego dochodu jest renta. A taka informacja wskazuje na stan zdrowia, co należy już do danych wrażliwych.

– Należałoby rozważyć, czy nie jest zasadne uzyskiwanie zgód od osób, które muszą dostarczać tych informacji – mówi Tomasz Osiej.

Jego zdaniem żądanie dostarczenia takich dokumentów może być uznane za nieuzasadnione i niemające umocowania w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

Kwestie rozłożenia na raty opłaty za roczną aplikację reguluje na poziomie centralnym uchwała Krajowej Izby Radców Prawnych nr 487/VI/2005. Zgodnie z nią opłatę można rozłożyć na maksymalnie sześć rat. Uchwała precyzuje też, że do wniosku o przyznanie ulgi należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Tomasz Osiej podkreśla, że dokument ten mówi wyraźnie o składaniu oświadczeń przez aplikantów, a nie o przedstawianiu przez nich dokumentów. Uważa, że zbierając takie dane, izba bierze na siebie obowiązek ich przechowania i ochrony.

Dariusz Sałajewski, wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych, wyjaśnia, że na poziomie centralnym zostały ustalone tylko ogólne zasady.

– Poszczególne okręgowe izby same precyzują te wymagania – dodaje.

Zbigniew Tur, wicedziekan ds. aplikacji w Poznaniu, zapewnia, że żaden wniosek o rozłożenie opłat na raty nie został zwrócony.

– Wysłane zostały jedynie pisma o uzupełnienie dokumentacji. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach oraz wykaz miesięcznych kosztów utrzymania – wyjaśnia Zbigniew Tur.

Dodaje, że w związku z licznymi wnioskami o rozłożenie na raty opłat z tytułu aplikacji izba w Poznaniu na najbliższym posiedzeniu ma podjąć uchwałę o możliwości rozkładania płatności na cztery raty.