Ustawa reprywatyzacyjna w obecnej sytuacji ekonomicznej nie może być uchwalona - poinformował resort skarbu. Według MSP mogłoby to spowodować przekroczenie dozwolonej przez UE bariery długu publicznego w stosunku do PKB.

Chodzi o nacjonalizację przeprowadzoną na podstawie wydanych w latach 1944-1962 dekretów PKWN i ustaw uchwalonych przez Sejm PRL. Zgodnie z proponowanymi przepisami, poszkodowani, np. dawni właściciele (lub ich spadkobiercy) dworów, pałaców czy przedsiębiorstw, mieliby otrzymywać świadczenie majątkowe o wymiarze symbolicznym.

Jak poinformował na swojej stronie internetowej resort skarbu, projekt ustawy wzbudził wątpliwości w Ministerstwie Finansów. "Minister Finansów (...) wskazał, iż w przypadku wejścia przedmiotowej ustawy w życie w 2012 r., z chwilą zakończenia wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznania świadczeń nastąpi skokowy wzrost długu publicznego o 18 mld zł i relacji długu do PKB o ok. 1-1,1 punktu procentowego. Przeznaczenie na realizację ustawy kwoty 20 mld złotych może zatem spowodować przekroczenie przez Polskę dozwolonej przez Unię Europejską bariery długu publicznego w stosunku do PKB" - poinformowało ministerstwo skarbu.

W związku z tym, jak podał resort, projekt ustawy jest przygotowany, "jednak ze względu na znaczące, czynione w ostatnich latach oszczędności, związane z globalnym kryzysem finansowym w wielu dziedzinach naszego życia społecznego i gospodarczego oraz duże obciążenia finansowe wynikające z tej ustawy, w obecnej sytuacji ekonomicznej, projekt ustawy nie może być przeprowadzony".

Jak podano na stronie MSP, projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji, został przygotowany w Ministerstwie Skarbu Państwa w 2008 r., a następnie podlegał uzgodnieniom międzyresortowym. 4 grudnia 2008 r. został przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

"W konsekwencji ustaleń podjętych na jego posiedzeniu 22 grudnia 2008 r., przewodniczący Komitetu zlecił ministrowi Skarbu Państwa przedstawienie opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w odniesieniu do współfinansowania zadośćuczynienia" - czytamy na stronie resortu.

MSP przedłożyło 12 marca 2009 r. projekt ustawy wraz z negatywną opinią Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego "odnośnie partycypacji samorządów w finansowaniu świadczeń przewidzianych ustawą".

Podkreślono, że kwestie związane z finansowaniem ustawy były omawiane podczas spotkań i uzgodnień z resortem finansów, Rządowym Centrum Legislacji i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa. 1 czerwca 2009 r. projekt ponownie trafił na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, w ramach którego powołana została grupa robocza z udziałem zainteresowanych resortów w celu uzgodnienia zagadnień związanych z finansowaniem świadczeń.

"Ostatnie spotkanie w ramach Komitetu Stałego Rady Ministrów odbyło się 10 lutego 2010 r. W następstwie przeprowadzonych uzgodnień minister finansów został zobowiązany do dokonania analizy dotyczącej wpływu wejścia w życie projektowanej regulacji na przyrost długu sektora finansów publicznych w perspektywie lat 2013 - 2016" - podano.