Planujesz ślub w balonie, pod wodą czy w plenerze? Z zasady ślub cywilny powinien być zawierany w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Wyjątkowo jednak urzędnik może się zgodzić na przeprowadzenie ceremonii ślubnej poza urzędem, ale tylko wtedy, gdy zachodzą uzasadnione przyczyny.
Narzeczeni zaplanowali wesele na terenie zabytkowego parku. Chcieli zaprosić na uroczystość ponad 300 osób. Wystąpili więc do kierownika USC o zgodę. Uzyskali ją tylko dlatego, że w ich miejscowości sala ślubów była zbyt mała i nie pomieściłaby więcej niż 50 osób.
Kierownik urzędu stanu cywilnego nie ma obowiązku udzielić narzeczonym ślubu w dowolnym miejscu. Dlatego uzyskanie zgody na ślub poza USC jest często dość trudne. Wiele zależy od dobrej woli samego kierownika. Duże znaczenie ma także to, czy chęć zawarcia małżeństwa poza USC wynika z kaprysu, czy też jest obiektywnie uzasadniona.
Aby uzyskać zgodę na ślub poza USC, trzeba zwrócić się do kierownika USC z pismem w tej sprawie. W uzasadnieniu wniosku trzeba wskazać, na czym w naszym przypadku polegają ważne przyczyny uzasadniające zawarcie związku poza budynkiem USC. Szanse na zgodę kierownika USC mają przede wszystkim osoby, które z powodu okoliczności życiowych nie mogą powiedzieć sobie „tak” w urzędzie. Chodzi więc o sytuację, gdy jeden z narzeczonych przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego.
Na zgodę kierownika można liczyć również wtedy, gdy sam urząd nie jest w stanie z różnych przyczyn przyjąć narzeczonych lub gości. Szanse na ślub w plenerze mają więc osoby niepełnosprawne, którym bariery architektoniczne uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dostęp do budynku, np. wysokie schody i brak jakichkolwiek podjazdów. Akceptację kierownika USC można także uzyskać, gdy urząd nie jest w stanie zapewnić odpowiednio dużej sali dla gości, np. sala mieści 100 osób, a gości ma być ok. 300 osób.
Aby kierownik wyraził zgodę na ślub poza USC, inne miejsce musi być odpowiednio przygotowane. Potrzebne będzie godło państwowe, osoba udzielająca ślubu musi mieć widoczną odznakę (godło na ozdobnym łańcuchu), miejsce musi się cechować odpowiednią powagą, aby zachować uroczysty charakter ceremonii.
Jeżeli zawarcie małżeństwa nastąpi poza lokalem urzędu stanu cywilnego, w miejscu zawarcia małżeństwa sporządza się protokół stwierdzający złożenie przez przyszłych małżonków oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W protokole zamieszcza się ponadto inne dane wymagane przy zawieraniu małżeństwa.
PRZYKŁAD
Małżeństwo można zawrzeć w dowolnie wybranym USC
Ślub można zawrzeć w dowolnie wybranym przez siebie urzędzie na terenie całej Polski. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Trzeba tylko wcześniej dopełnić wszelkich formalności – złożyć wymagane dokumety. Dlatego w przypadku gdy chcemy zawrzeć związek małżeński poza siedzibą USC, lepiej wcześniej sprawdzić, czy w danym urzędzie są szanse na taką uroczystość. Jeśli nie – najlepiej poszukać innego USC.
Podstawa prawna
Art. 58 ust. 3 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).