- System Dozoru Elektronicznego, który wedle prognoz w 2014 r. ma objąć ponad 7500 skazanych, stwarza poważne pozytywne perspektywy w poszukiwaniu nowych rozwiązań - powiedział wchodzący w skład Rady prof. Brunon Hołyst. - Również nowe inwestycje, które przyczynią się do uzyskania nowych miejsc w zakładach karnych, mogą podnieść efektywność systemu penitencjarnego w Polsce - dodał.

Zmienia się system szkolenia

- Kolejną zmianą w funkcjonowaniu Służby Więziennej jest modyfikacja systemu szkolenia personelu służby - przypomniał minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Minister poinformował, że do głównych zmian w tym zakresie zaliczyć należy m.in.:

- uregulowanie wszelkich etapów szkolenia i doskonalenia zawodowego w ramach procesu kształcenia ustawicznego,

- nabór i organizację szkolenia, tj. odejście od naboru centralnego na rzecz naboru realizowanego przez komendantów ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia kadr,

- powiązanie systemu szkolenia personelu z powszechnym systemem oświatowym w kraju, tj. systemem edukacji więziennictwa opiera się na zasadach stosowanych w powszechnym systemie oświaty,

- wprowadzenie nadzoru pedagogicznego nad każdym typem szkolenia,

- usankcjonowanie znacznie większego wachlarza metod i środków dydaktycznych, m.in. kształcenie w systemie e-learning z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu.