Dzięki zaproponowanym zmian nowej ustawie deregulacyjnej - Przedsiębiorcy zagraniczni będą mogli tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą w Polsce, które prowadzą działalność wyłącznie w zakresie reklamy i promocji swojego mocodawcy.
Obecnie przedstawicielstwo zagranicznego przedsiębiorcy może mieć tylko jedną siedzibę swojego przedstawicielstwa w Polsce. Jest to sprzeczne z potrzebami przedsiębiorców. W dodatku przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie zawierają żadnych przeciwwskazań do wykonywania działalności przedstawicielstwa w kilku siedzibach albo mobilnie.
Dlatego projekt założeń ustawy deregulacyjnej bis przygotowany w Ministerstwie Gospodarki przewiduje zmianę zakresu danych podawanych we wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw zagranicznych. W przyszłości adres przedstawicielstwa będzie rozumiany jako adres siedziby głównej tego przedstawicielstwa w Polsce i tam będą składane oryginalne dokumenty związane z jego działalnością. Adres w Polsce osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego uważany będzie jedynie za adres jej pobytu.
Aby uprościć obowiązki przy składaniu wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw, Ministerstwo Gospodarki zaproponowało ograniczenie dokumentów, które musi dołączyć wnioskodawca.
Będzie ich mniej niż do tej pory. Wystarczy dołączyć urzędowy odpis aktualnego dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego prowadzi on działalność gospodarczą, urzędową kopię dokumentu, który określa adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji tego przedsiębiorcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania go. Oprócz tego wystarczy złożyć uwierzytelnioną kopię dokumentu, który uprawnia przedsiębiorcę zagranicznego do korzystania z lokalu lub nieruchomości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.
Po wejściu w życie przygotowywanych przepisów nie będzie więc już potrzeby składania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, a także statutu, aktu założycielskiego lub umowy. Również zamiast uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski wystarczy dokument z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.