Wojewoda, rada i sejmik ustalą bonifikaty dla użytkowników wieczystych bez względu na przeznaczenie nieruchomości.
W Sejmie trwają prace nad zmianami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Posłowie chcą ograniczyć częstotliwość podwyżek za użytkowanie wieczyste. Chodzi o to, aby opłaty były aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata, a nie tak jak dziś co roku.
– Chcemy, aby opłata za użytkowanie wieczyste była aktualizowana z urzędu nie częściej niż raz na 3 lata, a na wniosek użytkownika wieczystego nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości zmieni się – mówi poseł Wiesław Szczepański (SLD), współautor zmian.
Resort infrastruktury ma wątpliwości co do konstytucyjności zmiany, która dotyczy różnicy w uprawnieniach użytkownika i właściciela gruntu. Osoba fizyczna bądź prawna jako użytkownik wieczysty mogłaby częściej wypowiadać opłatę niż właściciel gruntu, czyli Skarb Państwa lub samorząd. Tymczasem umowa, która jest podstawą oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, ma charakter cywilnoprawny, a więc oparta jest na zasadzie równości stron.
Zmiany ograniczające podwyżki popierają spółdzielcy oraz przedsiębiorcy. Protestują jednak gminy.
– Opłaty powinny być aktualizowane systematycznie, a nie raz na 3 lata, bo to skazuje użytkowników wieczystych na bardziej radykalne podwyżki – mówi Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich.
Posłowie chcą także rozszerzyć możliwość uzyskiwania bonifikat przy podwyżkach opłat za użytkowanie wieczyste. Dziś wojewoda, rada czy sejmik mogą ustalić bonifikatę tylko w przypadku, gdy grunty zostały przeznaczone na cele określone w ustawie, np. gdy nieruchomość służy celom sakralnym lub jest wykorzystywana do działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej czy oświatowej. Natomiast projekt przewiduje, że wojewoda, rada i sejmik będą mogli ustalić bonifikaty bez względu na przeznaczenie nieruchomości, czyli także przy przeznaczeniu na cele mieszkaniowe.
– Zaproponowana zmiana jest właściwym krokiem zmierzającym do usunięcia obecnie występujących problemów związanych z niewypłacalnością użytkowników wieczystych – stwierdza resort infrastruktury.
Skutkiem wprowadzenia zmian byłaby możliwość obniżenia, choćby czasowego, opłat rocznych, których nie są w stanie uiścić niektórzy użytkownicy wieczyści.