Czytelnik pracuje w jednym z urzędów gmin.

– Słyszałem, że niebawem gminy będą mogły przejmować od PKP dworce i same nimi zarządzać. Czy takie przejęcie będzie się wiązało z jakimiś zobowiązaniami ze strony gminy – pyta pan Jan z województwa łódzkiego.

Tak. Od 11 stycznia jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zdecydowanie łatwiej przejmować na własność albo uzyskiwać prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami dworców kolejowych w celu wykonania remontu tych dworców.

W zamian za przekazaną nieruchomość wygasną zobowiązania PKP SA z tytułu podatku od nieruchomości wobec przejmującej gminy do wysokości nieprzekraczającej wartości rynkowej prawa własności albo odpowiednio wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Warunkiem przekazania będzie zachowanie na terenie budynku dworca funkcji związanych z obsługą podróżnych.

W każdym przypadku zgodę na przekazanie przez PKP SA będzie musiał wydać minister właściwy do spraw transportu. Będzie on jednocześnie badał, czy elementem przekazywanej nieruchomości nie są grunty zajęte pod liniami kolejowymi.

Dla pewności, że przebudowa lub remont dworca będą zrealizowane, umowa przeniesienia jego własności będzie musiała określać termin i zakres przebudowy.

Wniosek jednostki samorządu terytorialnego powinien zawierać oświadczenie właściwych jej organów o przyjęciu zobowiązania tej jednostki do wykonania w określonym terminie przebudowy lub remontu dworca kolejowego oraz zapewnienia na podstawie umowy spółkom prowadzącym działalność w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich możliwości i warunków obsługi przewozu osób, w szczególności pomieszczeń poczekalni, kas biletowych i parkingów, a także pomieszczeń dla urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i ich obsługi.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 247, poz. 1651).