Nieuregulowana należność z tytułu umowy ubezpieczenia OC pojazdu, czyli np. składka na OC nie może być skutecznie dochodzona po upływie trzech lat od daty jej wymagalności.
Firmy windykacyjne coraz częściej zwracają się do właścicieli pojazdów o zapłatę zaległych od kilku lat składek na ubezpieczenie samochodowe. W przypadku pana Jerzego, naszego czytelnika z Wielowsi, firma skupująca wierzytelności domaga się zapłaty prawie 800 zł łącznie z należnymi odsetkami z tytułu nieopłaconej polisy ubezpieczeniowej z 2004 r. Takich przypadków jest więcej. Pan Wojciech z Warszawy dostał wezwanie do zapłaty należnej składki wraz z odsetkami i kosztami upomnień z 2003 r. Miał zapłacić ponad 1000 zł.

Przelew długu