Egzamin sędziowski i prokuratorski po raz pierwszy będą prowadzone przez komisję egzaminacyjną powołaną przez ministra sprawiedliwości. Będą się składać z dwóch części – pisemnej i ustnej. Tryb ich organizacji reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego, którego projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Część pisemna egzaminu będzie trwać dwa dni, po sześć godzin dziennie. Przyszli sędziowie będą mieli za zadanie napisanie orzeczeń wraz z uzasadnieniami w sprawie karnej i cywilnej. Natomiast kandydaci na prokuratorów otrzymają zadanie sporządzenia apelacji od wyroku w sprawie karnej, pozwu, wniosku albo apelacji w sprawie cywilnej oraz przygotowania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Za rozwiązanie każdego zadania będzie można otrzymać maksymalnie 60 punktów. Do drugiego etapu egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które uzyskały minimum 80 punktów (w przypadku egzaminu sędziowskiego) lub co najmniej 120 punktów (w przypadku egzaminu prokuratorskiego). Co ważne, do części ustnej nie zostanie dopuszczony zdający, który za rozwiązanie choć jednego z zadań praktycznych uzyskał 0 punktów. Wyniki egzaminu pisemnego zostaną ogłoszone w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Część ustna będzie polegać na rozwiązywaniu kazusów. Zdający będzie musiał wylosować zestaw pytań, po czym będzie miał minimum 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Podczas tej części egzaminu będzie można korzystać z tekstów aktów prawnych udostępnionych przez komisję. Członkowie komisji będą mieli prawo zadawać zdającemu pytania uzupełniające związane z treścią kazusu. Za każdą odpowiedź zdający otrzyma maksymalnie 10 punktów.

Podstawą ustalenia wyniku egzaminu będzie suma punktów uzyskanych przez zdającego za część pisemną i ustną. Najwyższą oceną jest wynik celujący, który zostanie przyznany za 291 punktów w przypadku egzaminu sędziowskiego oraz za 346 w przypadku egzaminu prokuratorskiego. Najniższą oceną będzie natomiast ocena dostateczna, która zostanie przyznana za minimum 165 punktów (egzamin sędziowski) oraz za co najmniej 195 (egzamin prokuratorski). Uzyskanie mniejszej liczby punktów będzie oznaczało niezdanie egzaminu. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone niezwłocznie po ich ustaleniu.