W wyniku dziedziczenia spadku przez kilku spadkobierców powstaje wspólność majątku spadkowego.
Może trwać dowolnie długo, bo spadkobiercy nie mają obowiązku dokonywania działu spadku. Dział spadku polega na określeniu wartości majątku, który wchodzi w skład spadku, a następnie jego podziale między spadkobierców. Może on nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami albo na mocy orzeczenia sądu. Sądowy dział spadku powinien zasadniczo obejmować cały spadek, ale z ważnych powodów może zostać ograniczony do części spadku. W razie umownego działu spadku możliwe jest objęcie nim całości lub części spadku. Warunkiem umownego działu spadku jest jednomyślność wszystkich spadkobierców co do konieczności działu, jego sposobu i przedmiotów, które mają przypaść poszczególnym stronom umowy, wysokości oraz sposobu ewentualnych spłat i dopłat. W razie gdy którykolwiek spadkobierca nie wyraża zgody na zaproponowany sposób działu spadku, istnieje możliwość dokonania sądowego działu spadku w postępowaniu nieprocesowym. Z wnioskiem może wystąpić każdy spadkobierca lub nabywca udziału spadkowego. Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd i decyduje o wielkości części udziałów, spłat i dopłat oraz orzeka o roszczeniach związanych z istnieniem zapisów i rozliczeniami między spadkobiercami. Dotyczyć one mogą przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków, poczynionych nakładów i spłaconych długów spadkowych. Po prawomocnym zakończeniu postępowania o dział spadku niedopuszczalne jest dochodzenie przez uczestników tego postępowania roszczeń o zwrot nakładów dokonanych na nieruchomość wchodzącą w skład spadku.