Nawet osoba niepiśmienna będzie mogła złożyć oświadczenie woli w formie dokumentowej, elektronicznej lub SMS. Nowe formy są mniej skomplikowane od pisemnej, ponieważ nie wymagają własnoręcznego podpisu.
Aby czynność prawna była ważna, oświadczenia woli będzie można składać również w formie dokumentowej i elektronicznej. Obie formy będą mniej skomplikowane od pisemnej, ponieważ nie wymagają złożenia własnoręcznego podpisu. Dlatego w ten sposób oświadczenie będzie mogła złożyć nawet osoba, która nie może się własnoręcznie podpisać. Wprowadzenie ich przewiduje najnowszy projekt nowelizacji kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Forma dokumentowa

Dla zachowania formy dowodowej wystarczy tylko złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby, która je złożyła. Dokumentem będzie więc nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie.
– Sama dokumentacja bez nośnika nie będzie dokumentem, podobnie jak niezapisany informacją nośnik. W dodatku informacja będzie mogła zostać zapisana na wielu nośnikach, z których każdy zawiera tylko jej część – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.
Zdaniem autorów nowelizacji wprowadzenie formy dowodowej do kodeksu potwierdzi jedynie stosowane już w obrocie składanie oświadczeń w formie SMS i pocztą elektroniczną.

Data znakowania

Projekt przewiduje, że treść dokumentu można będzie ujawnić w sposób dowolny, np. w formie znaku graficznego, dźwięku lub obrazu oraz za pomocą dowolnych środków, np. pióra, komputera, telefonu komórkowego, pod warunkiem że sposób utrwalenia informacji umożliwi jej zachowanie i odtworzenie.
Projekt przewiduje także formę elektroniczną jako odrębną czynność prawną. Będzie polegała na złożeniu oświadczenia woli w postaci danych elektronicznych, do których zostanie dołączony podpis elektroniczny albo które będą powiązane z tym podpisem, w taki sposób, aby umożliwić identyfikację składającego oraz wykrycie każdej późniejszej zmiany takiego oświadczenia. Złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej najczęściej będzie spełniało złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej. Natomiast w razie kwalifikowanego znakowania czasem dokumentu elektronicznego przyjmie się, że datą pewną dla niego będzie data znakowania.