Dziś rząd będzie zajmował się projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z przepisów przygotowanych w Ministerstwie Gospodarki wynika, że przedsiębiorca będzie mógł zawiesić jedną działalność i jednocześnie prowadzić pozostałe, np. jako wspólnik spółki cywilnej. Ponadto po upływie okresu zawieszenia działalności przedsiębiorca nie będzie musiał składać wniosku o wpis informacji o jej wznowieniu.

Informacja o zawieszeniu prowadzenia działalności będzie wykreślana z urzędu.

Zawieszenie jednej firmy

Nowelizacja zakłada również możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na określoną liczbę dni, miesięcy oraz miesięcy i dni. Takie rozwiązanie wyeliminuje wątpliwości, czy przedsiębiorca może skutecznie zawiesić działalność tylko na okres miesiąca i jego wielokrotności czy też dopuszczalne jest zawieszenie działalności na okres stanowiący określoną liczbę miesięcy oraz dni.

Przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność w różnych formach, wykonują dwie lub więcej działalności, np. obok swojej działalności są wspólnikami spółki cywilnej, będą mogli zawiesić np. tylko jedną z nich. Prowadzenie pozostałych będzie możliwe. Dziś przedsiębiorca chcąc zawiesić tylko jedną działalność, musi faktycznie zlikwidować pozostałe.

W projekcie dopracowane zostały przepisy dotyczące wniosku o wpis informacji o wznowienie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą i chce ją wznowić, będzie mógł podać we wniosku inny dzień podjęcia działalności niż dzień złożenia wniosku. Termin nie może zostać wskazany wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Nowelizacja znosi obowiązek wszczynania przez organ ewidencyjny postępowania w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności w związku z upływem 24 miesięcy od zawieszenia działalności. Wpis w ewidencji o zawieszeniu działalności będzie wykreślany z urzędu z upływem okresu zawieszenia. Na tle obowiązujących przepisów powstają liczne wątpliwości i spory między firmami. Uznaje się, że dodatkowe 30 dni na złożenie wniosku nie powinny stanowić przedłużenia 24-miesięcznego okresu zawieszenia. Taka procedura powoduje obowiązek zgłoszenia informacji o wznowieniu z upływem ostatniego dnia 24-miesięcznego terminu zawieszenia.

Obliczanie terminu

Dolna granica terminu zawieszenia działalności gospodarczej zostanie zmieniona z miesiąca na 30 dni. Dostosuje to terminy zawieszenia do reguł obliczania terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Przedsiębiorca, który zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej, zachowa ciągłość okresów składkowych, od których zależy nabycie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.