Osoba skazana uzyska co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, jeżeli będzie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który po zmianach w komisjach sejmowych został skierowany do bloku głosowań.

Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy będzie ustalane w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Na podstawie dotychczasowych przepisów takie osoby miały zagwarantowaną tylko połowę wskazanej kwoty. Warunkiem do jej otrzymania nadal będzie jednak przepracowanie pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonanie pełnej miesięcznej normy. W innych wypadkach wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do ilości czasu lub wykonanej pracy bądź też liczby godzin zatrudnienia. Takie propozycje stanowią wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Z sumy otrzymywanej przez skazanych za wykonywaną pracę potrącane mają być sumy pieniężne w wysokości 10, a nie jak dotychczas 20 proc. Będą one przekazywane do Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Z przysługującego skazanemu wynagrodzenia za pracę odliczane będzie ponadto 25 proc. tej sumy na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Na podstawie takich samych zasad będzie wyliczane wynagrodzenie dla osób tymczasowo aresztowanych, jeżeli będą one zatrudnione odpłatnie. Ustawa wejdzie w życie 8 marca 2011 r.