Jakie dodatkowe postanowienia można zastosować w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Poza ogólnymi zasadami zawartymi w art. 157 k.s.h., wspólnicy mogą wprowadzić do umowy spółki rozwiązania odpowiadające ich szczególnym potrzebom wynikającym z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Niektóre z możliwych rozwiązań, np. te dotyczące nadzoru oraz wzajemnych relacji pomiędzy organami spółki, zostały wprost przewidziane przez ustawodawcę.
I tak np. jeżeli umowa spółki z o.o. nie stanowi inaczej, w spółce działa jedynie zgromadzenie wspólników i zarząd. W przypadku jednak, gdy wspólnicy uznają, że działalność spółki wymaga dodatkowego nadzoru, umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te ograny (art. 213 par. 1 k.s.h.). Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe w przypadku spółek, których kapitał zakładowy przewyższa 500 tys. zł, a wspólników jest więcej niż 25 (art. 213 par. 2 k.s.h.). Gdy któryś z tych organów został ustanowiony, umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć indywidualną kontrolę wspólników (art. 213 par. 3 k.s.h.).
Dodatkowe postanowienia umowy mogą w znaczącym stopniu zmienić wzajemne relacje rady nadzorczej i zarządu, poprzez rozszerzenie uprawnień tej pierwszej, a w szczególności stanowić, że zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności, oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszenia w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu (art. 220 k.s.h.). Jeśli natomiast w spółce nie ma rady nadzorczej, umowa spółki może poszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej (art. 221 par. 1 k.s.h.).
Jeśli w zarządzie spółki jest więcej niż jedna osoba, dodatkowe postanowienia mogą określić zasady jej reprezentowania. Jeśli w umowie zabraknie postanowień regulujących tę kwestię, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem (art. 205 par. 2 k.s.h.).