Uchwały organu stanowiącego zapadają na posiedzeniu, co do zasady, większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (tzw. kworum). Tak bowiem wynika z samorządowych ustaw ustrojowych (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie wojewódzkim).

Przypadek łomżyński

Na jednej z ostatnich sesji rady powiatu łomżyńskiego radni mieli decydować o wygaszeniu mandatu dwójce radnych. W tych głosowaniach wzięło udział 8 z 17 radnych rady powiatu łomżyńskiego. Jak tłumaczy Jolanta Gadek, rzecznik prasowy wojewody podlaskiego, cześć radnych mimo podpisania listy obecności na początku sesji opuściła ją bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie wygaszenia mandatu radnych.

Mimo to przewodniczący rady nie wstrzymał procedury głosowania, uznając, że osoby, które nie wróciły na sesję po przerwie, można uwzględnić przy obliczaniu kworum niezbędnego do ważnego podjęcia uchwały.

Takie wyjaśnienia nie przekonały wojewody podlaskiego, który w trakcie kontroli nadzorczej podjętych uchwał stwierdził ich nieważność. W uzasadnieniu wojewoda podkreślił, że właściwie rozumiany cel ustanowienia warunku kworum nakazuje przyjąć, że będzie on dotrzymany tylko w razie obecności odpowiedniej liczby członków ciała kolegialnego na sali obrad, i to obecności faktycznej, nie zaś wynikającej jedynie z liczby podpisów złożonych wcześniej na liście obecności.

To stanowisko potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 września 1990 r. sygn. akt SA/Wr 849/90). Wynika z niego, że dla prawomocności uchwał bez znaczenia jest obecność radnych w trakcie zgłoszenia kandydatów czy też rozdawania kart do głosowania, podobnie jak obecność w czasie ogłoszenia wyników głosowania. Jest ona ważna tylko w trakcie samego aktu wyboru (głosowania).

Zadanie przewodniczącego

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do niezbędnego składu rady uprawniającego do podejmowania skutecznych decyzji przewodniczący obrad powinien nakazać sprawdzenie obecności tuż przed głosowaniem. W przeciwnym wypadku może się okazać, że uchwała podjęta bez wymaganego kworum będzie nieważna.

Ważne!

W razie wątpliwości to przewodniczący obrad powinien nakazać sprawdzenie obecności tuż przed głosowaniem

Podstawa prawna

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 144, poz. 1592 z późn. zm.).