Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie weszła w życie w sierpniu. Wprowadziła zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, wzmocniła ochronę ofiar przemocy, m.in. przez zakaz zbliżania czy nakaz opuszczenia przez sprawcę wspólnego mieszkania. Ustawa wprowadziła bezpłatną obdukcję, a także obowiązkową terapię dla sprawców przemocy. Uprawniła pracowników socjalnych do interweniowania, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, wprowadziła także wymóg tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

W związku z wejściem w życie ustawy różne resorty do końca stycznia muszą opracować sześć rozporządzeń; m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma powołać zespół monitorujący ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako swój organ doradczy, w skład którego wchodzić będą m.in. przedstawiciele rządu, samorządu oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.

Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych zespół mógłby być pomocny w opracowywaniu pozostałych rozporządzeń. "Wśród przedstawicieli III sektora jest wielu specjalistów, którzy mogliby pomóc w tworzeniu ich" - uważa prezes Fundacji Kidprotect.pl Jakub Śpiewak. Podobnego zdania jest szefowa Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Renata Durda. "Taki zespól byłby bardzo przydatny ministerstwu do przygotowania i zaopiniowania aktów wykonawczych do ustawy" - podkreśla.

W piątek w rozmowie z PAP Duda wyraził nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będzie można więcej powiedzieć na temat szczegółów funkcjonowania zespołu.

MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia ws. procedury postępowania policji przy wykonywaniu czynności związanych z odebraniem dziecka w przypadkach zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Mimo że w ustawie znalazł się zapis, że decyzję o odebraniu dziecka podejmować ma pracownik socjalny wspólnie z policjantem, lekarzem lub ratownikiem bądź pielęgniarką, pierwotny projekt rozporządzenia mówił, że przy braku jednomyślności rozstrzyga pracownik socjalny. W tej sprawie do szefa MSWiA występował rzecznik praw dziecka Marek Michalak, przypominając, że podczas prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy, którym towarzyszyła burzliwa dyskusja społeczna dotycząca m.in. tego zapisu, opinia publiczna była zapewniana, że decyzja nie będzie podejmowana jednoosobowo. MSWiA wycofało się więc z tego przepisu, w projekcie rozporządzenia przekazanym do RCL już go nie ma.