Orzeczenia w sprawach alimentacyjnych wydawane w państwach Unii Europejskiej będących stronami protokołu haskiego zostaną wykonane po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd rejonowy właściwy dla dłużnika. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Dzisiaj w Sejmie odbędzie się jego pierwsze czytanie.

Projektodawcy proponują, aby sąd po wydaniu wyroku w sprawie alimentacyjnej mógł go uchylić w razie stwierdzenia, że w przepisach odrębnych istnieje ku temu podstawa. W tym celu pozwany musiałby złożyć wniosek spełniający warunki wymagane dla pism procesowych oraz zawierający okoliczności uzasadniające uchylenie. Projekt zakłada, że przed uchyleniem wyroku sąd wysłucha powoda lub zażąda od niego oświadczenia na piśmie. Na postanowienie o uchyleniu wyroku przysługiwałoby zażalenie.

Według projektu wprowadzone mają zostać również przepisy dotyczące wykonalności orzeczeń w sprawach alimentacyjnych wydawanych i wykonalnych w tych państwach członkowskich UE, które są stronami protokołu haskiego. Wyroki będą stanowić tytuły egzekucyjne w Polsce dopiero po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd rejonowy właściwy dla dłużnika, a w braku możliwości jego ustalenia przez ten sąd, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja. Takie same zasady mają być stosowane do pochodzących z krajów UE i w nich wykonalnych ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych.