Od 1 stycznia 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego obowiązują nowe zasady składania wniosków o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Rozporządzenie określa szczegółowo, jakie dane powinny zostać zawarte we wniosku o udzielenie pożyczki oraz jakie dokumenty należy dołączyć do takiego wniosku.

Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać pożyczkę z budżetu państwa, jeśli realizuje program naprawczy albo przygotowuje się do realizacji takiego programu. Ponadto uzyskanie pożyczki jest możliwe, jeśli z analizy programu naprawczego wynika, że nastąpi poprawa sytuacji finansowej jednostki, a pożyczka ta zostanie spłacona. W składanym przez jednostkę samorządu terytorialnego wniosku należy określić jej dane, wysokość pożyczki oraz proponowane terminy spłaty i wysokość rat. Ponadto należy uzasadnić, dlaczego jednostka ubiega się o pożyczkę.

Podstawowym dokumentem, który musi zostać dołączony do wniosku, jest program postępowania naprawczego. Do wniosku dołącza się ponadto uchwałę w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego, uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o stanie mienia. Poza wyżej wymienionymi dokumentami do wniosku muszą zostać dołączone opinie regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniach finansowych jednostki, o przebiegu wykonania budżetu, o możliwości spłaty pożyczki, o projekcie uchwały budżetowej jednostki.

Ponadto jednostka samorządu terytorialnego musi złożyć jeszcze m.in. oświadczenie o aktualnym zadłużeniu, o obciążeniach na jej majątku oraz o toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową jednostki. Wnioskodawca składa również oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w złożonym przez niego wniosku oraz w załączonych dokumentach. Do wniosku załącza się również wykaz aktualnyc zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredtyów i pożyczek.

PRZYKŁAD

Czy gmina może określić rodzaj zabezpieczenia dla pożyczki

W rozporządzeniu określono rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeń wierzytelności z tytułu umowy pożyczki. Takimi zabezpieczeniami są weksle własne in blanco lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji. Zabezpieczenie to obejmuje co najmniej 100 proc. kwoty wierzytelności z tytułu umowy pożyczki. Strony nie mogą wskazać innego rodzaju zabezpieczenia, np. zastawu albo hipoteki.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1730).