STAN FAKTYCZNY

Rada Powiatu Sejneńskiego podjęła uchwałę nr XL/249/10 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu oraz projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). W par. 2 regulaminu konsultacji społecznych stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały radni ustalili, że konsultacjom podlegają programy rozwoju (strategie) powiatu, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego) oraz inne kwestie uregulowane odrębnymi przepisami, o ile te przepisy nie określają innego trybu konsultacji.

UZASADNIENIE

W ocenie wojewody pomimo powołania w podstawie prawnej uchwały art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oraz określenia w tytule uchwały, iż dotyczy ona zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi) to unormowania dotyczące powyższego zakresu nie zostały zawarte w podjętej uchwale. Zgodnie z uregulowaniami art. 5 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez nowelizację ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami wymienionymi w ustawie projekt aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

Dodatkowo w ocenie organu nadzoru rada powiatu mimo zakazu ustawowego w par. 2 pkt 2 załącznika do uchwały określiła, iż konsultacjom podlega roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie jednak ze znowelizowanym art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi po przeprowadzonych konsultacjach. Oznacza to konieczność określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a następnie odpowiednie stosowanie postanowień uchwały podjętej na podstawie tego przepisu umożliwia przeprowadzenie konsultacji i uchwalenie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozstrzygnięcie wojewody podlaskiego z 22 listopada 2010 r. NK.II.ZCH.0911-172/2010