Przekształcenie użytkowania wieczystego we wlasność jest ograniczone.
Żądanie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność przysługuje m.in. osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, oraz spółdzielniom mieszkaniowym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. Z takim żądaniem mogą również wystąpić następcy prawni podmiotów, wskazanych w zdaniu poprzednim. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nakłada ograniczenia czasowe dla możliwości wystąpienia z wnioskiem – wnioski mogą być składane do końca roku 2012 i dotyczyć prawa użytkowania wieczystego istniejącego w chwili wejścia w życie ustawy. Wniosek o dokonanie przekształcenia powinien być skierowany do właściciela gruntu. Zatem, jeżeli nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, wniosek składamy do starosty lub prezydenta miasta. W sytuacji, w której własność należy do gminy, powiatu lub województwa, wniosek kierujemy odpowiednio do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu lub zarządu województwa. Nie sposób podać uśrednionych kosztów takiego przekształcenia – istnieje możliwość nawet nieodpłatnego uzyskania prawa własności (dotyczy to np. gruntów warszawskich), uzyskania korzystnych bonifikat w zależności od poziomu dochodów osób ubiegających się o przekształcenie (nawet do 90 proc.). 50-proc. bonifikata obowiązuje zaś w stosunku do nieruchomości wpisanych na listę zabytków. Wysokość opłaty zależy także od wartości prawa użytkowania wieczystego i wartości budynków. Przepisy o bonifikacie zostały uznane przez TK za niezgodne z konstytucją i 9 sierpnia 2011 r. tracą moc.