Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic czy likwidacja nastąpią po zaopiniowaniu projektu rozporządzenia w tej sprawie m.in. przez samorządy. Samorządy utracą jednak decydujący głos w tych sprawach. Takie zmiany wprowadza projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wpłynął już do Sejmu.

Obywatelski projekt oznacza, że gminy, na których terenie jest park narodowy, nie zawetują np. rozszerzenia jego granic. Obecnie utworzenie parku narodowego czy zmiana jego granic lub likwidacja mogą nastąpić dopiero po uzgodnieniu tej kwestii z właściwymi samorządami. W konsekwencji mogą one nawet zablokować decyzje w tego typu sprawach. Tak może być, gdy choć jeden ze szczebli – lokalny, powiatowy, wojewódzki lub krajowy – wyrazi sprzeciw. Proponowane rozwiązania sprawią więc, że Skarb Państwa, który jest właścicielem takich gruntów, będzie mógł nimi swobodniej dysponować.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że projekt rozporządzenia w sprawie parków narodowych będzie opiniowany także przez Państwową Radę Ochrony Przyrody. W dalszym ciągu wpływ na tę kwestię będą mieli inni obywatele za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Projektowane przepisy nowelizacji określają, że jeżeli żadna z uprawnionych do opiniowania grup nie wyrazi swojego zdania w wyznaczonym terminie 30 dni, to uważa się, że nie ma uwag.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja następują w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które określa m.in. jego granice.

23 parki narodowe znajdują się na terenie Polski