Zamówienie z wolnej ręki

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 lipca 2001 r., III RN 16/01 (OSNCP 2001, nr 22, poz. 657) wyraził stanowisko, że przepis stanowiący, iż zamawiający może udzielić tzw. zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności, powinien być interpretowany w sposób ścisły, jako wyjątek od zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu.

Przesłanka prawna jedynego wykonawcy, warunkująca dopuszczalność udzielenia tzw. zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu, ma charakter obiektywny i dotyczy sytuacji faktycznej, w której w danym miejscu i czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca (monopolista) świadczący tego rodzaju szczególne usługi.

Przepis ten nie dotyczy sytuacji, w której obiektywnie rzecz biorąc – w danym miejscu i czasie na rynku istnieje dwu lub więcej wykonawców mogących świadczyć tego rodzaju szczególne usługi, ponieważ w tym ostatnim przypadku decyzja o tym, któremu z nich należy udzielić zamówienia publicznego, powinna być podjęta w innym trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych – zasadniczo w trybie przetargu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy zamówieniowej, w przedmiocie powszechnych usług pocztowych nie stosuje się obowiązku zawiadamiania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, powołania komisji przetargowej, uzyskania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz obowiązku przekazywania istotnych postanowień przyszłej umowy.

Reasumując należy ustalić możliwość świadczenia usług pocztowych objętych przedmiotem zamówienia przez innych niż Poczta Polska operatorów, po czym, gdy ww. ustalenia wykażą możliwość świadczenia tych usług wyłącznie przez nią – zastosować przy udzielaniu zamówienia tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub gdy wykażą odmiennie jeden z trybów podstawowych przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tryby zamówień publicznych

Wykonawcy kontraktów publicznych wyłaniani są w formie:

● przetargu nieograniczonego,

● przetargu ograniczonego,

● negocjacji z ogłoszeniem,

● zamówień z wolnej ręki,

● zapytania o cenę,

● licytacji elektronicznej.

PRZYKŁAD

Opis zamówienia

Przykładowy opis przedmiotu zamówienia powinien przybrać następujący charakter

Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe świadczone na rzecz .................., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr ..... – Tabela formularza ofertowego z opisem przedmiotu zamówienia), z zastrzeżeniem, iż podane dane mają charakter szacunkowy i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju w każdym czasie.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek o wadze powyżej 50g,

a. w obrocie krajowym – przesyłek listowych ekonomicznych i priorytetowych, paczek pocztowych, paczek pocztowych powyżej 10 kg, przesyłek pobraniowych, przesyłek przyjmowanych na warunkach szczególnych priorytetowych i ekonomicznych oraz usług komplementarnych;

w obrocie zagranicznym – przesyłek listowych i paczek, jako priorytetowych i ekonomicznych oraz usług specjalnych

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn.zm.).