Senat zajmował się przygotowaną przez MSWiA nowelizacją dwóch ustaw: o broni i amunicji oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dokument zawiera przepisy dostosowujące prawo polskie do dyrektyw Parlamentu Europejskiego z maja 2008 roku.

W nowelizacji m.in. zaproponowano przepis umożliwiający, zgodnie z prawem europejskim, nabywanie broni lub amunicji przez internet oraz określono warunki nabywania broni w ten sposób.

Senat w czwartek wykreślił z ustawy możliwość wydawania pozwolenia na broń do celów rekreacyjnych - to jedna z poprawek, jakie do rządowego projektu wprowadził wcześniej Sejm. Inna poprawka wprowadzona w czwartek przez Senat zakazuje posiadania amunicji wyprodukowanej niefabrycznie, chyba że została wytworzona na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.

Do ustawy wprowadzono też szereg zapisów o charakterze przejściowym. Zapisano np., że ważność zachowują dokumenty potwierdzające legalność broni wydane przed wejściem w życie ustawy. Osobom, które już posiadają broń palną na nabój scalony wytworzoną przed 1850 r. (lub jej replikę), dano rok na wystąpienie o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Co więcej, osoby już posiadające taką broń nie będą musiały należeć do stowarzyszeń kolekcjonerów, a taki wymóg stawia ustawa przed pozostałymi osobami występującymi o ten rodzaj pozwolenia.

Zgodnie z poprawką przyjętą przez Senat z koncesjonowania wyłączono też obrót "bronią inną niż broń palna oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym". Pierwotnie ustawa mówiła w tym miejscu o "działach (haubicach, armatach, moździerzach, haubicoarmatach), czołgach, wojennych jednostkach pływających oraz statkach powietrznych pozbawionych cech bojowych".

Przygotowana przez MSWiA nowela zmieniła i rozszerzyła definicję obrotu amunicją, wprowadzając do niej pośrednictwo polegające na negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy w zawieraniu umów. Natomiast z obowiązku uzyskania koncesji na obrót bronią wyłączono broń pozbawioną cech użytkowych.

Włączono też przepis, na podstawie którego zabronione jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie. Chodzi tu szczególnie o przeróbki dotyczące broni palnej gazowej, przeznaczonej do miotania na odległość substancji obezwładniających.

Wskazano też, że replika broni palnej jest urządzeniem, którego budowa (ze względu na zasady działania, kształt i wymiary elementów oraz materiały) odwzorowuje konkretny model broni palnej.

Zgodnie z ustawą, cudzoziemiec, obywatel państwa członkowskiego UE, zamieszkujący w Polsce może posiadać broń łowiecką lub sportową łącznie z amunicją, na podstawie Europejskiej karty broni palnej pod warunkiem, że jej posiadanie nie jest zabronione w Polsce.

Wprowadzono też nowe zapisy dotyczące wydawania Europejskiej karty broni palnej. Będzie to dokument imienny, potwierdzający uprawnienie do posiadania broni palnej, wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, który umożliwia legalne posiadanie i używanie broni w innym państwie członkowskim.

W Europejskiej karcie mają być uwzględnione m.in. tożsamość osoby posiadającej pozwolenie na broń (imię, nazwisko, data urodzenia, adres stałego pobytu), dane identyfikacyjne broni palnej, data ważności karty oraz cel lub warunki pozwolenia.