Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Polski Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Osoby przekazujące dane w ramach spisu muszą udzielać ścisłych i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie informacje będą poufne. Podlegać będą szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną.
W nowej ustawie uregulowano m.in. zakres i tryb przeprowadzenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, a także formę prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników.
Przepisy zawarte w ustawie przewidują, że spis przeprowadzony będzie na terytorium Polski w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.
Spis obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami oraz osoby niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Przekazywanie danych

Osoby przekazujące dane w ramach spisu muszą udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Jednak wyłącznie na zasadzie dobrowolności mogą być zbierane od osób fizycznych dane dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, wyznania – przynależności wyznaniowej, a także liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych.
Natomiast pozyskane z systemów informacyjnych administracji publicznej dane dotyczące niepełnosprawności mogą być uzupełniane na zasadzie dobrowolności w trakcie przeprowadzania badania reprezentacyjnego z udziałem osoby objętej spisem.
W ramach prac spisowych prezes Głównego Urzędu Statystycznego tworzy i prowadzi bazę danych spisu. Do bazy włącza się dane przekazane m.in. przez podmioty prowadzące systemy informacyjne administracji publicznej, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz osoby objęte spisem: za pośrednictwem internetu, drogą wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego i drogą wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

Informacje o budynkach

Dane dotyczące budynków zarządzanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz niezamieszkanych mieszkań przekazują zarządcy zasobów mieszkaniowych, a budynków stanowiących własność osób fizycznych przekazują właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.
Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane będą poufne. Podlegać będą szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej.
Informacje te będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Dane nie mogą być ujawniane w celach innych niż określone w ustawie o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewni ochronę tych danych. Ich przetwarzanie nie może być powierzone innemu podmiotowi.
System informatyczny może być wykorzystany do przetwarzania danych po dokonaniu analizy ryzyka ich przetwarzania, opracowaniu specyficznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemu i wdrożeniu środków zapewniających spełnienie tych wymagań, a także po dokonaniu audytu tego systemu zgodnie z Polskimi Normami.
Zgromadzone w spisie dane dotyczące imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru telefonu oraz adresu zostaną w sposób trwały usunięte z bazy danych NSP 2011 nie później niż po upływie 2 lat od dnia zakończenia spisu.
Pracami spisowymi kieruje prezes Głównego Urzędu Statystycznego – jako generalny komisarz spisowy. Zastępcami generalnego komisarza spisowego są dyrektor Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez generalnego komisarza spisowego.
Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.
Natomiast na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.
Prace spisowe są finansowane ze środków budżetu państwa ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego.
Środki na wykonanie zadań będą przekazywane gminom przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za pośrednictwem właściwych miejscowo dyrektorów urzędów statystycznych w terminach umożliwiających realizację kolejnych etapów prac spisowych. Ostateczne rozliczenie tych środków nastąpi do 30 października 2011 r.
Ważne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej określonej w ustawie o statystyce publicznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tej tajemnicy oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011 roku (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno-społecznej oraz społeczno-ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Podstawa prawna
Art. 1, 3, 5 – 21 ustawy z 4 marca 2010 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku (Dz.U. nr 47, poz. 277).
Komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl).